Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych

Naczelnik– Agnieszka Dyk

Telefon (76) 72 82 820, pokój nr 218

Inspektor – Jolanta Zawadzka

Telefon (76) 72 82 861, pokój nr 219

Inspektor - Agnieszka Zalewska

Telefon (76) 72 82 861, pokój nr 219

e-mail: zd@powiat.glogow.pl

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 1. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się sprawami społecznymi oraz wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 2. dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z placówek zdrowia i pomocy społecznej,

 3. obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 4. realizacja programów zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia,

 5. opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz obsługi administracyjnej Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

 6. współpraca ze spółką Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.,

 7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zajmującymi się sprawami społecznymi oraz wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 8. nadzór nad rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu,

 9. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Głogowie,

 10. współpraca z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, jego delegaturą w Legnicy oraz Punktem Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie,

 11. współpraca z nadzorem farmaceutycznym oraz z kierownikami aptek ogólnodostępnych, współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie obowiązkowych wpłat na PFRON i nadzoru nad gospodarką środkami PFRON,

 12. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnościami,

 13. sporządzanie umów wynikających z zadań Wydziału,

 14. nadzoru nad wykonywaniem zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w zakresie rehabilitacji społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie w zakresie rehabilitacji zawodowej,

 15. współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  w zakresie prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości oraz korespondencji, składania wniosków o przekazanie środków Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (na wniosek PCPR i PUP), przygotowywanie projektów uchwał: Rady Powiatu, m.in. w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON, Zarządu Powiatu, m.in. w sprawie ustalenia podziału środków PFRON na realizację zadań Powiatu finansowanych ze środków PFRON, przygotowywania sprawozdania finansowo-rzeczowego z wykorzystania środków PFRON,

 16. współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie
  działającą przy Staroście Głogowskim oraz jej obsługi administracyjno – biurowej,

 17. przygotowywania projektów porozumień dla powiatów, pokrywających koszty rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Informacje dodatkowe

Materiały do pobrania znajdują się na stronie BIP

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów