01-02-2015 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 26 stycznia 2015 r. (pon...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 15 stycznia 2015 r. (...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Rewizyjna 13 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 15.30 Starostwo Powiat...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Protokół Nr XI/2007
Protokół Nr XI/2007
z sesji Rady Powiatu Głogowskiego
z dnia 25 października 2007 r.

1.    Sesję Rady Powiatu Głogowskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Aryż. Rozpoczęcie obrad godz. 1600. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania uchwał Rady Powiatu. Na sesji obecnych było 20 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2.    Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 6 września 2007r.
4.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
5.    Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2007 r.
7.    Informacja o realizacji świadczeń medycznych w zakresie szpitala i lecznictwa specjalistycznego za I półrocze 2007 r.
- informacja o stanie realizacji programu restrukturyzacji ZOZ w Głogowie,
- sprawozdanie z pracy Rady Społecznej ZOZ za I półrocze 2007 r.
8.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2007 r.  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wyboru kierunku mającego na celu dostosowanie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
10.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie.
11.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu ZOZ w Głogowie z dnia 7 września 2004 w formie aneksu nr 4.
12.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących użyczenia majątku trwałego ZOZ w Głogowie.
13.Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu w tym rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu projektu budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.
14.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Głogowskiego na lata 2007 - 2013.
15.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2007 r.
16.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie.
17.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Głogowie.
18.    Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
19.    Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.
20.    Sprawozdanie ze stanu realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
21.    Informacja Starosty Głogowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 rok.
22.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r.
23.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
24.    Sprawy różne i oświadczenia radnych.
25.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady pytał czy radni zgłaszają uwagi lub zapytania do przedstawionego porządku obrad. Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął pisemny wniosek Zarządu Powiatu (załącznik nr 3) o  wycofanie z  porządku obrad pkt 13 o brzmieniu: "Projekt w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu w tym rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu projektu budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze".

Porządek po zmianach:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 6 września 2007r.
4.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
5.    Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2007 r.
7.    Informacja o realizacji świadczeń medycznych w zakresie szpitala i lecznictwa specjalistycznego za I półrocze 2007 r.
- informacja o stanie realizacji programu restrukturyzacji ZOZ w Głogowie,
- sprawozdanie z pracy Rady Społecznej ZOZ za I półrocze 2007 r.
   8.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2007 r.  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wyboru kierunku mającego na celu dostosowanie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
10.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie.
11.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu ZOZ w Głogowie z dnia 7 września 2004 w formie aneksu nr 4.
12.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących użyczenia majątku trwałego ZOZ w Głogowie.
13.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Głogowskiego na lata 2007 - 2013.
14.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2007 r.
15.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie.
16.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Głogowie.
17.    Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
18.    Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.
19.    Sprawozdanie ze stanu realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
20.    Informacja Starosty Głogowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006r
21.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r.
22.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
23.    Sprawy różne i oświadczenia radnych.
24.    Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

3.    Realizując pkt 3 porządku obrad Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi lub zapytania do protokołu z X sesji Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 6 września 2007r. Ze względu na brak uwag, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Protokół został jednogłośnie przyjęty.
4.    Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty Głogowskiego o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Głogowskiego między sesjami Rady.

Starosta poinformowała, iż od ostatniej sesji Rady Powiatu minęło 7 tygodni, w tym czasie odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których analizowanych i omawianych było łącznie 200 spraw.

Szczegółowe protokoły z tych posiedzeń dostępne są w Biurze Rady i Zarządu, wśród tych najważniejszych spraw, do których chciałabym się odnieść znajdują się m.in:
- Sprawy szkolnictwa
- Zarząd jednogłośnie zdecydował o złożeniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z  0,6 % rezerwy w roku 2007 z tytułu zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007.

Wnioski te dotyczą:
- zakupu programów komputerowych, które będą stanowiły pomoc dydaktyczną i pozwolą na lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz pozwolą na profesjonalną pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo oraz innymi dysfunkcjami. Koszt zakupu niezbędnego oprogramowania oszacowany został na kwotę blisko 300 tysięcy złotych.
- kolejny wniosek dotyczy dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych - wniosek na ponad 16 tysięcy złotych
- złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie kosztów przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień oraz na zakup odzieży ochronnej wymaganej u uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Zespołu Szkół Ekonomicznych odbywających  praktyki - jest to wniosek na blisko 60 tysięcy złotych
- i kolejny z wniosków dotyczy wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - wartość tego wniosku to niecałe 80 tysięcy złotych.

To co istotne przy wszystkich tych wnioskach to fakt, że ich złożenie nie wymaga wkładu własnego.

Istotna decyzja dotycząca szkolnictwa zapadła również w kwestii poprawy bezpieczeństwa uczniów.

W ramach rządowego programu wspierania "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" podjęliśmy decyzję o ubieganiu się o środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu i instalacji monitoringu w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

Jak wynika z przeprowadzonego rozpoznania, monitoring powinien być zainstalowany lub rozbudowany we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

Przy wkładzie własnym powiatu w wysokości 75 tysięcy złotych, powiat uzyskać ma dotację w wysokości 258 tysięcy 159 złotych - jest to najwyższa dotacja w województwie dolnośląskim przyznana powiatom.

Zadanie pn. monitoring w szkołach i placówkach oświatowych zostało zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla powiatu głogowskiego na lata 2007-2013.

Poinformowała, że Powiat Głogowski uzyskał dofinansowanie zakupu i montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych ramach projektu pn. "Dofinansowanie obiektu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla poruszania się osób z zaburzeniami narządów ruchu - zniesienie barier architektonicznych i komunikacyjnych".

Wartość projektu wynosi ponad 100 tysięcy, a dofinansowanie z PFRON-u blisko 85 tysięcy. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe - rozstrzygnięto przetarg na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez GPK SITA.

Poza tym w najbliższym czasie w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie zarządców dróg i przedstawicieli gmin, a tematem spotkania będzie przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
Jednym z priorytetowych obszarów naszego działania jest szeroko rozumiana ekologia.

Założenie to realizujemy konsekwentnie, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż ekologia i ochrona środowiska była tematem wiodącym organizowanego przez nas Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego, o czym za chwilę powiem nieco szerzej.

Starosta poinformowała o innych działaniach proekologicznych.

I tak np. - w ostatnim czasie zdecydowalno o zakupie książek o tematyce ekologicznej do Biblioteki Pedagogicznej. Środki finansowe na ten cel - 15 tysięcy złotych - wydatkowane będą z PFOŚiGW. Decyzja ta jest o tyle ważna, że ukierunkowana na szerokie grono odbiorców. Obecnie zainteresowanie tematyką ekologiczną oraz z zakresu ochrony środowiska jest - szczególnie wśród uczniów i nauczycieli - bardzo duże. Stąd celowość naszych działań.

Zarząd Powiatu podjął też decyzję o ogłoszeniu VII edycji Konkursu Ekologicznego Powiatu Głogowskiego pod hasłem "I ty możesz zostać ekologiem".     Konkurs ten jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Konkurs składa się z kilku etapów: jest to akcja "sprzątanie świata", test wiedzy ekologicznej i wielobój ekologiczny.

Ponadto zdecydowano o przystąpieniu powiatu głogowskiego do ogólnopolskiego Konkursu "Polska wolna od azbestu". Jest to I edycja tego konkursu, jego organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Celem Konkursu "Polska wolna od azbestu" jest poruszenie problemu szkodliwości azbestu, negatywnego wpływu i skutków ubocznych jego występowania, a w szczególności jego bezpiecznego usuwania. Poprzez organizację konkursu organizatorzy chcą zachęcić gminy do działań inwestycyjnych w zakresie dalszego usuwania azbestu. Ponieważ głównymi adresatami konkursu są powiaty i gminy chciałabym serdecznie zachęcić wójtów gmin powiatu głogowskiego o zainteresowanie konkursem.

Prestiżowe i strategiczne dla naszego powiatu znaczenie miał organizowany w Głogowie Konwent Starostów Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z najważniejszych tematów tego dwudniowego, ponadregionalnego spotkania była ochrona środowiska, kontraktowanie usług medycznych, ale również tworzenie sieci centrów kształcenia zawodowego. Tworzenie takich sieci jest o tyle ważne, że po raz pierwszy powiaty są twórcami wspólnego projektu, który pozwoli znaleźć na ten cel fundusze unijne.

Starostowie dolnośląscy przyjęli i wystosowali do Narodowego Funduszu Zdrowia stanowisko wyrażające niepokój związany z ryzykiem zmniejszenia w przyszłorocznych kontraktach środków finansowych dla szpitali. Podobne w wymowie stanowisko zostało wystosowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej - to z kolei dotyczyło sposobu podziału subwencji oświatowej.

Starosta poinformowała, iż szczególnie zadowolona jest z udziału w konwencie wielu znakomitych gości i prelegentów, z których merytorycznego przygotowania i fachowej wiedzy mogliśmy skorzystać w bezpośredniej rozmowie. Wspomnę tutaj choćby tylko udział:
- profesora Leona Kieresa - przewodniczącego sejmiku województwa dolnośląskiego
- Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Andrzeja Łosia
- Wicewojewody Dolnośląskiego - Romana Kulczyckiego
- Wioletty Plebanek-Sitko - dyrektora dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
- Beaty Pawłowicz - dolnośląskiego kuratora oświaty
- Zenona Tagowskiego - dyrektora wydziału edukacji w Urzędzie Marszałkowskim
- Krzysztofa Masiuka - podsekretarza Rady Ekologicznej i Prezesa Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a także pomysłodawcę Narodowego Konkursu Ekologicznego, w którym od lat z powodzeniem startujemy, byli z nami również:
- Krzysztof Strynkowski - zastępca prezesa WFOŚiGW i wielu innych, znakomitych gości.

Obradom konwentu przysłuchiwali się również ci naczelnicy wydziałów starostwa, których zakres obowiązków był tożsamy z tematami konwentu. Jestem przekonana, że możliwość spotkania z tak doskonale merytorycznie przygotowanymi prelegentami i pozyskana w ten sposób wiedza zaprocentuje w przyszłości.

Podczas drugiego dnia konwentu nasi goście mieli okazję spotkać się z dyrekcją huty oraz zwiedzić kilka jej oddziałów, co świetnie uzupełniło tematykę związaną z ochroną środowiska i działaniami, jakie w tym zakresie podejmowane są w Głogowie.

Konwent uważam za udany i owocny, również przewodniczący konwentu, jak i jego uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom organizacji i efekty pracy konwentu.

Poinformowała, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego weszła w skład Podkomitetu Monitorującego "Program Operacyjny - Kapitał Ludzki.

Wrzesień był miesiącem dwóch ważnych świąt powiatowych.

Pierwsze z nich współorganizowaliśmy wspólnie z gminą Kotla - były to dożynki powiatowe. Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania pani wójt Halinie Fendorf oraz wszystkim wójtom gmin powiatu głogowskiego za ogromne zaangażowanie i udział w powiatowym święcie plonów.

Powiat głogowski miał również swój - wysoko oceniony udział -  w Dożynkach Wojewódzkich. W Sobótce powiat i gminę Kotla reprezentował zespół folklorystyczny WRZOS z Chociemyśli, który w konkursie na wieniec dożynkowy zajął III miejsce.

Szczególny - choć już zupełnie inny wymiar miała uroczystość współorganizowana ze Związkiem Sybiraków - obchody rocznicy napaści związku sowieckiego na Polskę. Za udział w tym święcie i za okazany patriotyzm również serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.

Poza tym w minionym okresie nastąpiły ważne wydarzenia związane z naszymi jednostkami.

I tak np. uruchomione zostało mieszkanie chronione pod nazwą "Mieszkanie na start". Mieszkanie to zostało uruchomione dzięki współpracy Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze" oraz dzięki pozyskaniu środków ministerialnych w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. "Mieszkanie na start" zapewnia wsparcie dla pełnoletnich wychowanków form zastępczych opieki takich jak domy dziecka, rodziny zastępcze.

Duże znaczenie dla komfortu obsługi mieszkańców powiatu ma otwarcie nowej siedziby PCPR. Teraz - w budynku przychodni specjalistycznej przy ul. Kościuszki zapewniamy rodzinom potrzebującym pomocy godne warunki do obsługi. Jestem przekonana, że ten komfort i poprawę warunków lokalowych mieszkańcy powiatu przełożą na jakość obsługi, a to przecież było głównym założeniem przeprowadzki do nowej siedziby.

Nową siedzibę ma również Biblioteka Pedagogiczna. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego, przy czym znaczna część środków finansowych - bo aż 560 tysięcy złotych pochodziło bezpośrednio z budżetu powiatu.

200 tysięcy stanowiło dofinansowanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Do tych kwot dodać należy kolejne 270 tysięcy przeznaczone przez Zarząd i Radę Powiatu oraz Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu i książek.

Dzięki przeprowadzce do nowej siedziby nastąpiła ogromna poprawa obsługi czytelników i przechowywania księgozbioru. Dla uzupełnienia informacji dodam, że z biblioteki rocznie korzysta ok. 2 tysięcy czytelników, z czego połowę stanowią uczniowie i studenci, rocznie wypożyczanych jest ponad 100 tysięcy książek. W czytelni biblioteki udostępnia się rocznie ok. 12 tysięcy książek i ok. 10 tysięcy czasopism.

Minione tygodnie to również m.in. otwarcie - w placówce prowadzonej przez powiat - w II Liceum Ogólnokształcącym - Centrum Edukacji Obywatelskiej, co pozwoli kształtować postawy i świadomość obywatelską młodzieży.

Ważną uroczystością minionego miesiąca było nadanie - ufundowanego przez społeczność lokalną - sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Wierzę, że sztandar ten będzie towarzyszył nam w ważnych chwilach i uroczystościach powiatowych, podnosząc ich rangę i nadając im szczególną oprawę.

Bardzo uroczyście obchodziliśmy również obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zostały wręczone m.in. Brązowe Krzyże Zasługi od Prezydenta RP, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale Prezydenta Głogowa "Zasłużeni dla oświaty powiatu głogowskiego" oraz nagrody Starosty Głogowskiego.

Nie sposób też nie wspomnieć o Jubileuszu 15-lecia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, który obchodziliśmy wczoraj.

W minionych tygodniach wsparliśmy finansowo - poprzez zakup nagród - kilka ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Niezwykle prestiżową imprezą sportową, z udziałem mistrzów olimpijskich, było podsumowanie cyklu Pucharu Polski w triatlonie z udziałem takich gwiazd polskiego sportu jak: Wojciech Fortuna, Marek Łbik, Władysław Stecyk czy Marian Sypniewski.

Ufundowano też nagrody dla zwycięzców Trzecich Otwartych Mistrzostwach Głogowa w golfa, wyścigu kolarskiego w gminie Żukowice oraz wyścigu kolarskiego w Jakubowie, Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Polska -Czechy -Niemcy, a także dużego wydarzenia kulturalnego jakim był II Dolnośląski Festiwal Chórów "Sielesia Cantat" w Głogowie, czy wyjątkowej w historii głogowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej uroczystości, jaką było uhonorowanie pierwszych absolwentów tejże uczelni. Nagrodami wyróżniliśmy również osoby szczególne zaangażowane w działalność w głogowskim oddziale Polskiego Związku Niewidomych - a przypomnę tylko, że w minionym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Białej Laski.

Teraz o dwóch ważnych wydarzeniach, które przed nami:

Realizując politykę promocji nauki w powiecie głogowskim, Zarząd podjął decyzję o organizacji nowego na naszym rynku lokalnym przedsięwzięcia, jakim będą Głogowskie Dni Nauki. Zadanie to realizować będziemy wspólnie ze szkołami prowadzonymi prze powiat oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Do tego powiatowego święta nauki chcemy włączyć również inne głogowskie uczelnie. Dni Nauki zaplanowane są na wiosnę przyszłego roku.

Natomiast już 11 listopada obchodzić będziemy rocznicę odzyskania Niepodległości. Podobnie jak w latach poprzednich, organizatorem powiatowych obchodów tego ważnego święta państwowego jest powiat głogowski i tradycyjnie jednym z ważniejszych punktów programu - po mszy świętej za Ojczyznę i uroczystości patriotycznej - będzie wspólna sesja rady powiatu i rady miasta. To zaproszenie już dzisiaj kieruję do Państwa w imieniu swoim oraz przewodniczących obu rad. Oczywiście w najbliższym czasie otrzymają Państwo oficjalne zaproszenia.

Na koniec dzisiejszego sprawozdania Starosta przekazała informację związaną z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i pracą urzędników powiatowych.

Dokładnie miesiąc temu Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja zakończyła w Starostwie Powiatowym sprawdzający audyt zewnętrzny.

Poinformowała, że audyt potwierdził, iż wdrożony w Starostwie Powiatowym w Głogowie system zarządzania jakością jest efektywny, zgodny z normą i przyjętymi ustaleniami w organizacji.

Utrzymanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001 : 2000 to niewątpliwy sukces i prestiż dla naszego urzędu.

Jest to potwierdzenie utrzymywania wysokich standardów pracy i spełniania oczekiwań klientów.

Za ten sukces Starosta podziękowała wszystkim pracownikom urzędu. Dzięki codziennej pracy urzędników powiatowych i ciągłemu ponoszeniu przez Nich jakości usług możemy z satysfakcją mówić, że Starostwo Powiatowe w Głogowie to wysoka marka.

5.  Starosta przedstawiła informację dotyczącą odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski radnych z poprzedniej sesji, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Radny Jeremi Hołownia przypomniał, iż na poprzedniej sesji zgłosił wniosek dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Kazimierza Sprawiedliwego. W powyższym temacie radny otrzymał odpowiedź od Starosty Głogowskiego i od Prezydenta Miasta Głogowa. Radny stwierdził, iż był zaskoczony tą odpowiedzią. Zacytował ją. Wskazał, iż intencją ww wniosku było zagrożenie, jakie występuje w tym miejscu a nie ilość zdarzeń z udziałem pieszych. Radny podkreślił, że nie satysfakcjonuje go ww odpowiedź. Wskazał, iż w ww miejscu sygnalizacja jest bardzo potrzebna. Podkreślił, iż powróci do ww tematu w punkcie porządku dotyczącym wniosków i interpelacji radnych.

6. Realizując punkt 6 porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2007 r.- załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady pytał czy są pytania i uwagi do ww informacji. Nie było uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2007 r. Radni jednogłośnie przyjęli przedmiotową informację.

7.    8. Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Jarosława Skowrońskiego, Dyrektora ZOZ w Głogowie o przedstawienie Informacji o realizacji świadczeń medycznych w zakresie szpitala i lecznictwa specjalistycznego za I półrocze 2007 r. oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2007 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie- załącznik nr 6.
Dyrektor wskazał, iż proces restrukturyzacji ZOZ w Głogowie jest na ukończeniu. Po gwarancji kredytu z Powiatu Głogowskiego i Gminy Miejskiej Głogów procedury restrukturyzacyjne są dokonywane, obecnie ZOZ oczekuje na środki finansowe z BGK. Po ich otrzymaniu planowane jest wystąpienie do Wojewody o zakończenie procesu restrukturyzacji.

Odnosząc się do wykonania planu finansowego Dyrektor poinformował, że za pierwsze 5 miesięcy zanim został zatrudniony jako Dyrektor strata, w ZOZ wynosiła 3 mln zł. W kolejnych miesiącach wprowadzono wielo rygorystycznych zmian, które miały na celu ograniczenie wydatków i zwiększenie wpływów. Na wynik finansowy miał wpływ również strajk lekarzy. Dyrektor wskazał, że tendencja zadłużania się ZOZ uległa radykalnemu ograniczeniu. Najbardziej zadawalający jest ostatni miesiąc - wrzesień, w którym już wyraźnie widać efekty wprowadzonych zmian. Wynik finansowy za wrzesień wynosi plus 500tys., 600 tys. zł. Koszty materiałowe we wrześniu spadły o prawie 100 tys. zł. W tym okresie wystawiono największy rachunek NFZ z nadwykonań około 400 tys. zł., to był najwyższy poziom nadwykonań jaki był od początku roku. Dyrektor wyjaśnił, iż jest tendencja istotnego zmniejszania kosztów funkcjonowania przy lepszym dostępie do świadczeń medycznych. Ze spotkań przeprowadzonych z kierownikami przychodni wynika, że lepiej funkcjonuje współpraca przychodni z ZOZ w Głogowie. Dyrektor podkreślił, iż również w mediach wizerunek szpitala uległ poprawie. Poprawiła się także współpraca miedzy administracja szpitala a personelem medycznym. Dyrektor wskazał, iż nadal widzi dość duże rezerwy w zakresie racjonalizacji wydatków, kosztów. Spore są też szanse na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Podkreślił, że zmiany dokonywane w ZOZ odbywają się wówczas, gdy jest na to poparcie społeczne i władz samorządowych.

Przewodniczący Rady pytał, jakie są plany na kolejne miesiące w zakresie restrukturyzacji ZOZ w Głogowie.

Dyrektor poinformował, że zmiany w ZOZ uwarunkowane są wysokością kontraktowania z NFZ. Obecnie szpital przygotowuje się do rozszerzenia działalności oddziału neurologicznego i jednocześnie rozszerzyć zakres świadczeń o statutowo wpisany oddział leczenia udarów. Nowy oddział neurologiczny powinien mieć około 40 łóżek, obecnie ma 15. Kolejną zmianą jest utworzenie oddziału rehabilitacyjnego.

Radny Rafael Rokaszewicz pytał, w jakim stopniu ZOZ w Głogowie jest przygotowany do pozyskania środków z UE.

Dyrektor wskazał, że ZOZ może limitować tylko wysokość środków UE. Poinformował, iż kwota przeznaczona na województwo dolnośląskie podzielona na każdy szpital okaże się bardzo małą. Wyjaśnił, że mimo to ZOZ zamierza o nie występować, już pisane są programy. Powołano osobę, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie środków zewnętrznych.

W związku z poczynionymi oszczędnościami przez ZOZ w Głogowie Wiceprzewodniczący Rady pytał o kwestie wymiany stolarki okiennej w szpitalu.

Dyrektor wyjaśnił, że jest projekt termomodernizacji wymiany stolarki okiennej, ocieplenia, wymiany instalacji co i ciepłej wody. W związku z tym, że jest to zadanie bardzo duże zostanie ono podzielone na etapy: I etap realizowany za miesiąc - wymiana stolarki okiennej. Stan okien w ZOZ jest tragiczny wiec jest to uzasadnione. Wymiana pozwoli poprawić komfort pacjentów i ograniczenie kosztów ogrzewania.

Przewodniczący Rady pytał czy nie ma więcej zapytań, uwag. Nie było. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie ww informacje.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi do sprawozdania z pracy Rady Społecznej ZOZ za I półrocze 2007 r. - załącznik nr 7. Nie było uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww sprawozdania. W wyniku głosowania 19 radnych głosowało za przyjęciem, 1 wstrzymał się od głosu.

9. Przewodniczący Rady pytał czy radni zgłaszają uwagi lub zapytania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wyboru kierunku mającego na celu dostosowanie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

Radna Janina Litwin przypomniała, że wiosną br odbyło się spotkanie w ZOZ dotyczące poprawy warunków w Głogowskim ZOZ pod względem sanitarnym, fachowym. Omówiono dwa warianty, pierwszy dotyczący wykorzystania przychodni specjalistycznej przy ul Kościuszki i dobudowa brakujących obiektów. Drugi wariant to gruntowny remont, modernizacja szpitala, zbijanie tynków. Radna podkreśliła, że jest osobiście przekonana do pierwszego wariantu. Dodała, że już pytała, dlaczego odstąpiono od tego wariantu i usłyszała, że nie ma środków finansowych na budowę, lecz jedynie na modernizację. Zdaniem radnej nowy budynek jest nowym a stary mimo remontu zawsze będzie wymagał modernizacji nakładów. Radna prosiła o szczegółowe uzasadnienie ww uchwały.

Radny Jeremi Hołownia prosił o wskazanie, jakie wydatki i w jakim okresie będą wiązać się z realizacja przedmiotowej uchwały. Przy poprzednim stanowisku w kadencji 2002-2004 przedstawiono radnym symulację porównawczą w zakresie robót, jakie należy wykonać, kosztów niezbędnych do pokrycia. Poprzednio zaangażowane ww inicjatywę były również inne podmioty np. Gmina Miejska. Zdaniem radnego podjęcie uchwały bez ww informacji jest bardzo trudne, bo nie odzwierciedla całej sytuacji.

Dyrektor ZOZ odpowiadając wyjaśnił, że dyskusja nad powyższym tematem nie jest możliwa, ponieważ przeciąga w czasie sytuację szpitala. Podkreślił, iż oglądał program komputerowy przygotowany przez lekarzy dotyczący wiariantu budowy nowego szpitala. Niestety nie zawierał on realnych argumentów przemawiających za budowa szpitala. Po tym programie Dyrektor przekonał się, iż najwłaściwszym wariantem dla szpitala jest jego zdaniem remont i modernizacja. Koszt budowy szpitala wynosi 500 tys. na jedno łóżko, co jest niewykonalne. Ponadto wymagał zmniejszenia szpitala o 1/2.- szpital na 120 łóżek. Obecnie jest około 300 łóżek.

Dyrektor stwierdził, iż należy z istniejącego szpitala zrobić szpital nowoczesny. Podstawa komfortu jest łazienka w pokoju, węzeł sanitarny. Takie udogodnienia planuje się wprowadzić w wyremontowanym szpitalu, tak aby w każdej sali był węzeł sanitarny. Dyrektor poinformował, iż trwają już uzgodnienia z projektantami na temat technicznych możliwości wprowadzenia ww węzłów sanitarnych do sal pacjentów. Kolejną kwestią przemawiającą za remontem obecnego szpitala oprócz niższych kosztów są również źródła finansowania. Trudno jest znaleźć 4-6 źródeł finansowania na budowę szpitala. Nie można budować szpitala i jednocześnie występować o środki do PFOŚiGW na np. ocieplenie inwestycji. Natomiast realizacja inwestycji remontu szpitala może mieć kilka źródeł finansowania, ponadto może zostać wykonane etapowo. Budowa potrwa kilka lat i pacjenci dalej będą przebywać w złych warunkach w szpitalu. Dyrektor wyraził nadzieję, że przedstawione przez niego argumenty przekonały radnych.

Wicestarosta przypomniał, że w maju 2006 r. głosował z czystym sumieniem za budową szpitala. Z opinią, że należy wybudować nowy szpital zgadzają się na pewno wszyscy. Obecnie ww temacie jest zupełnie inna wiedza. W maju 2006 r. nie znano dokładnie zapisów mówiących o możliwości pozyskania środków, zakładano, że będą środki na rozbudowę i modernizację szpitala. Obecnie widać, jakie są realne możliwości. Środki będzie można pozyskać jedynie na rozbudowę bazy szpitalnego oddziału ratunkowego i to wszystko. Innym realnym źródłem jest Fundusz Ochrony Środowiska zarówno Narodowy jak i Wojewódzki. Dodał, że w związku z powyższym nie można dalej tkwić w abstrakcji tylko zapewnić solidna obsługę medyczna w głogowskim szpitalu. Nic nie stoi na przeszkodzie budowy nowego szpitala ale też nie zwalnia to od modernizacji istniejącej bazy szpitalnej i zapewnili porządne warunki pacjentom. Wicestarosta podkreślił, że nie ma czasu czekać, nie można zwlekać z podjęciem ww decyzji. Dodał, że w listopadzie 2006 r. zmieniło się rozporządzenie dotyczące wymogów, jakie powinien spełniać szpital. Te Standardy zostały złagodzone. Dyrektor ZOZ przyjrzał się dokładnie sytuacji w szpitalu i okazało się, że nie jest trudne zlikwidowanie przechodności oddziałów szpitalnych. Wskazał, iż przeprowadzono analizę faktycznych kosztów budowy tj. około 100 mln zł., które stanowi zaledwie minimum. Wicestarosta jeszcze raz podkreślił, że modernizacja istniejącego szpitala nie stoi na przeszkodzie budowy nowego. Natomiast teraz potrzebna jest decyzja, ponieważ czas ucieka. Musi być ona podjęta dla dobra mieszkańców Głogowa i innych pacjentów głogowskiego szpitala.

Radny Jeremi Hołownia pytał o koszty inwestycji i termin jej wykonania. Pytał również czy są prowadzone rozmowy z innymi samorządami.

Wicestarosta poinformował, że przewidywane koszty nie przekraczają 40 mln zł. Natomiast przy budowie szpitala minimum 100 mln zł. Wskazał, że są prowadzone rozmowy z innymi samorządami. Poinformował, że odbyło się spotkanie w ZOZ w Głogowie z przedstawicielami Powiatu Głogowskiego i przedstawicielami Powiatów ościennych. Po spotkaniu wyrażono wstępną wolę w partycypowaniu w różnych zakresach w przedsięwzięciu - remont i modernizacja ZOZ w Głogowie. Na spotkaniu Dyrektor ZOZ został przedstawiony wszystkim samorządowcom i upoważniony do prowadzenia z nimi rozmów. Dodał, że władze Powiatu są w stałym kontakcie z Prezydentem Miasta, który jest otwarty na kwestie wsparcia głogowskiego szpitala. Dowodem na to jest również ostatnio wspólnie poręczony kredyt dla ZOZ.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww uchwały.

W wyniku głosowania 19 radnych głosowało za przyjęciem, 1 wstrzymał się od głosu.
uchwała Nr XI/ 91  /2007 z dnia 25 października 2007 r. - została podjęta

10. Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi, zapytania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Nie było uwag. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww uchwałę. uchwała Nr XI/  92 /2007 z dnia 25 października 2007 r. - została podjęta

11.Zgodnie z punktem 11 porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że dokonano zmiany tytułu uchwały projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu ZOZ w Głogowie z dnia 7 września 2004 w formie aneksu nr 4. Aktualny tytuł brzmi: "Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu ZOZ w Głogowie z dnia28 września 2000 r." Przewodniczący rady pytał czy są uwagi do ww projektu. Nie było uwag. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww uchwałę.
uchwała Nr XI/ 93  /2007 z dnia 25 października 2007 r. - została podjęta

12. Realizując porządek sesji Przewodniczący Rady pytał czy są zapytania do projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących użyczenia majątku trwałego ZOZ w Głogowie. Nie było. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego 17 radnych obecnych na sali przyjęło ww uchwałę. uchwała Nr XI/ 94  /2007 z dnia 25 października 2007 r. - została podjęta

13. Zgodnie z punktem 13 porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Pana Macieja Stramę, p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu o przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Głogowskiego na lata 2007 - 2013 . Po prezentacji Przewodniczący Rady pytał czy są zapytania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Głogowskiego na lata 2007 - 2013.Nie było. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww projekt uchwały. uchwała Nr XI/ 95 /2007 z dnia 25 października 2007 r. - została podjęta

14. Przewodniczący Rady zwrócił się do Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2007 r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr V/43/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. Skarbnik omówiła przedmiotowy projekt i uzasadniła celowość przyjęcia go przez radnych.Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi, zastrzeżenia do ww uchwały. Nie było uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww uchwały. W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę. uchwała Nr XI/  96 /2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2007 r. - została podjęta.

15.  Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi, zapytania do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie wniesionej przez Pana Sylwestra Kolanek w dniu 10 sierpnia 2007 r. Przewodniczący Rady poinformował, iż wszyscy radni otrzymali sprawozdanie i stanowisko Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego podjęte w powyższej sprawie - załącznik nr 7. Nie było uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww uchwały uznającej skargę za bezzasadną. W wyniku głosowania Rada Powiatu Głogowskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie.
Uchwała Nr XI/97/2007  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie - została podjęta

16. Zgodnie z punktem 16 porządku obrad Przewodniczący Rady pytał czy są pytania, uwagi do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie wniesionej przez Państwa Kowalików w dniu 17 sierpnia br. Przewodniczący Rady przypomniał, iż w materiałach dotyczących XI sesji wszyscy radni otrzymali sprawozdanie i stanowisko Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego podjęte w powyższej sprawie - załącznik nr 8. Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, pytań do powyższej uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww uchwały uznającej skargę za bezzasadną. W wyniku głosowania Rada Powiatu Głogowskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie. Uchwała Nr XI/98/2007  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie - została podjęta

17. Realizując punkt 17 porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. Pytał czy radni maja uwagi do projektu. Nie było uwag. W związku z tym, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego radni jednogłośnie przyjęli ww uchwałę. Uchwała Nr XI/99/2007  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PINB w Głogowie - została podjęta

18. Przewodniczący Rady poprosił Pana Sławomira Majewskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie o przedstawienie Informacji o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie i Sprawozdania ze stanu realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - załącznik nr 9. Dyrektor przedstawił w formie multimedialnej ww informację. Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi, zapytania do przedmiotowej informacji. Radny Grzegorz Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww informacji. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

19. Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi, zapytania do Informacji Starosty Głogowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 rok. - załącznik nr 10. Nie było uwag. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie ww informację.

20.  Przewodniczący Rady pytał czy są uwagi, zapytania do Informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r.- załącznik nr 11. Nie było uwag. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie ww informację.

21. Zgodnie z punktem 21 porządku obrad Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie Interpelacji, zapytań i wniosków. Radny Marek Groffik  zgłosił zapytanie czy Starostwo zdąży przeprowadzić pełną procedurę przetargową na zadanie dotyczące monitoringu w szkołach, ponieważ do dnia 15 grudnia br. musi nastąpić rozliczenie środków przekazanych na to zadanie. Zdaniem radnego, gdyby przetarg prowadziły same szkoły wówczas uniknęłyby przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej i miałyby większe szanse na dotrzymanie ww terminu.

Radna Czesława Kozłowska w związku z objazdem dróg powiatowych w Gminie Żukowice i Gminie Wiejskiej Głogów przez Komisję ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii wnioskowała:
- o połatanie dziur przed zima, wycięcie gałęzi i krzaków na zakrętach i w rowach,
- ścinkę poboczy, albo zrobienie przetok szpadlem.
W celu realizacji ww zadań radna proponowała aby pozyskać osobę na roboty publiczne oraz nawiązać współpracę z poszczególnymi Gminami.
Radny Jeremi Hołownia wnioskował o przeprowadzenie przeglądu dróg i szlaków komunikacyjnych na terenie miasta, powiatu pod względem bezpieczeństwa z szczególnym uwzględnieniem przejść do szkół i przystanków komunikacji miejskiej. Przeglądu należy dokonać we współpracy z miastem, powiatem, Policją i Dyrekcją szkół.
Radny Krzysztof Dąbrowa zasygnalizował występowanie niebezpiecznego dla ruchu drogowego garbu znajdującego się na odcinku drogi wojewódzkiej Moszowie - Kotla , miedzy słupkiem 14/1, 14/2.

Radny Rafael Rokaszewicz wnioskował o umieszczenie przejścia dla pieszych lub wybudowania fragmentu chodnika przy przedłużeniu ul. Wita Stwosza w kierunku południowym na wysokości ul. Brzoskwiniowej. Powyższe udogodnienia poprawią bezpieczeństwo dzieci uczęszczających z osiedla do szkoły nr 14 na oś. Piastów Śl.

Radny Antoni Krechowiec zgłosił zapytanie czy wybrano już projekt ronda, którego budowę zaplanowano przy ul. Piłsudskiego na wyjeździe w kierunku Nielubi. Ponadto radny pytał, kiedy inwestycja będzie realizowana i czy zaplanowano na nią środki w budżecie na 2008 r. Radny wnioskował o przywrócenie linii przerywanej na drodze Legnickiej za światłami przy zakładzie oponiarskim w celu ułatwienia wjazdu mieszkańców do zakładu. Obecnie po remoncie drogi jest tam linia ciągła mimo, że zrobiono wjazd i wyjazd do zakładu.

Zgłosił zapytanie czy program samobadania piersi został w całości zrealizowany w roku bieżącym i czy wykorzystano wszystkie środki zaplanowane na to zadanie. Wniosek, aby przy konstruowaniu budżetu na 2008 r. ponownie uwzględnić środki na realizację ww zadania. Radny Grzegorz Płatek wnioskował o dokonania przed zimą przeglądu dróg powiatowych w zakresie potrzeb związanych z oznakowaniem i niebezpieczeństwami związanymi z drzewami i krzewami przydrożnymi.
22.    Sprawy różne i oświadczenia radnych.

W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Markowi Groffikowi, który zgłosił wniosek, aby w budżecie Powiatu Głogowskiego na przyszły rok w porozumieniu z firmą "Domed" zaplanować środki, które umożliwią, aby pielęgniarki pracowały w szkole przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych - szczególnie w szkołach z oddziałami integracyjnymi.

23. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady słowami: zamykam XI sesję Rady Powiatu Głogowskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Głogowskiego
Grzegorz Aryż


Ostatnia Aktualizacja 06-12-2007 ; 1,710 Odsłon Wersja do Wydruku


Powiat przyjazny środowisku