27-01-2015 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 26 stycznia 2015 r. (pon...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 15 stycznia 2015 r. (...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Rewizyjna 13 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 15.30 Starostwo Powiat...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno
- budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Powiatowe Centrum w Głogowie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, własne i z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono powiatowi w drodze ustaw.
3. Powiatowe Centrum sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodka wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Podstawa prawna funkcjonowania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 1998r.z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
3. Statutu Powiatu Głogowskiego.

Dyrektor PCPR
: mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak
tel. 076 -831-30-28

Siedziba:
ul. Słowiańska 13
sekretariat - tel./fax. 076-834-10-03
67 - 200 Głogów

Poradnictwo Rodzinne
tel. 076- 834-10-06

Strona:
www.pcpr.glogow.pl

Realizowane zadania::

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
-> Powiatowa Strategia Rozwoju Problemów Społecznych:
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
19) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
20) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
21) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Realizowane programy pomocowe:

Pobierz plik...

Wykaz jednostek
PCPR jako jednostka organizacyjna sprawuje w imieniu Zarządu Powiatu nadzór nad działającymi na postawie Ustawy O Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku jednostkami

1.       Powiatowe Centrum Pieczy Zastepczaj w Głogowie

-        dyrektor: Kamilla Mackiewicz - Klimczuk

-        adres: Głogów, ul. Słowiańska 13

-        tel. (076) 833-21-46

PCPZ jest jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Głogowskiego nr.XI/88/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

2.     Dom Dziecka „ Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie

         dyrektor: Elżbieta Brytan

         adres: Głogów, ul. Lipowa 10

         tel. ( 076) 833- 57- 48

         fax. (076) 835- 70- 87

Działalność: Dom Dziecka w Głogowie jest całodobową placówką opiekuńczo- wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym, która pomaga dzieciom pozbawionym trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej w wszechstronnym rozwoju i przygotowania do samodzielnego życia.

 

 

3.       Dom Pomocy Społecznej w Głogowie

         dyrektor: Jolanta Kaczmarek

         adres: Głogów, ul. Neptuna 22/ 24

         tel. ( 076) 833- 88- 09

         fax. ( 076) 833- 88- 09

         Działalność: Dom Pomocy Społecznej w Głogowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Do placówki są kierowane osoby dorosłe, u których starość, przewlekła choroba lub ciężkie kalectwo spowodowały konieczność zapewnienia, poza ogólną opieką- opiekę specjalistyczną. Placówka zapewnia w pełni potrzeby bytowe, zdrowotne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych oraz usługi kulturalne, oświatowe, społeczne i duchowe. Zapewnia mieszkańcom zarówno pobyt stały, jak i okresowy.

         1.Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie (filia DPS)

         kierownik: Magdalena Jarowicz

         adres: Głogów, ul. Norwida 3

         tel. ( 076) 834- 13- 66

         fax. ( 076) 834- 13- 66

         Działalność: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą usługi specjalistyczne dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zapewnia potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające. Wobec wszystkich podopiecznych placówki jest realizowany obowiązek szkolny.

 

4.   Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

         dyrektor: Jolanta Kaczmarek

         adres: Głogów, ul. Neptuna 33

         tel. (076) 833- 94- 36

         fax. ( 076) 833- 94- 36

 PŚDS jest jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Głogowskiego nr.XI/85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.


5.       Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie

         kierownik: Beata Ziemińska

         adres: Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1

         tel. 600-987-470

         Działalność: Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej wymagającej schronienia. Placówka kierowana jest przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.

 


Ostatnia Aktualizacja 28-03-2013 ; 27,103 Odsłon Wersja do Wydruku


Powiat przyjazny środowisku