19-12-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 29 grudnia 2014 r. (ponied...
Zawiadomienia o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 3 listopada 2014 ...
ZAWIADOMIENIE O PRACACH KOMISJI
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Termin posiedzenia: 29.10.2014 Godz. 15...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno
- budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Powiatowe Centrum w Głogowie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, własne i z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono powiatowi w drodze ustaw.
3. Powiatowe Centrum sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodka wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Podstawa prawna funkcjonowania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 1998r.z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
3. Statutu Powiatu Głogowskiego.

Dyrektor PCPR
: mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak
tel. 076 -831-30-28

Siedziba:
ul. Słowiańska 13
sekretariat - tel./fax. 076-834-10-03
67 - 200 Głogów

Poradnictwo Rodzinne
tel. 076- 834-10-06

Strona:
www.pcpr.glogow.pl

Realizowane zadania::

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
-> Powiatowa Strategia Rozwoju Problemów Społecznych:
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
19) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
20) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
21) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Realizowane programy pomocowe:

Pobierz plik...

Wykaz jednostek
PCPR jako jednostka organizacyjna sprawuje w imieniu Zarządu Powiatu nadzór nad działającymi na postawie Ustawy O Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku jednostkami

1.       Powiatowe Centrum Pieczy Zastepczaj w Głogowie

-        dyrektor: Kamilla Mackiewicz - Klimczuk

-        adres: Głogów, ul. Słowiańska 13

-        tel. (076) 833-21-46

PCPZ jest jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Głogowskiego nr.XI/88/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

2.     Dom Dziecka „ Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie

         dyrektor: Elżbieta Brytan

         adres: Głogów, ul. Lipowa 10

         tel. ( 076) 833- 57- 48

         fax. (076) 835- 70- 87

Działalność: Dom Dziecka w Głogowie jest całodobową placówką opiekuńczo- wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym, która pomaga dzieciom pozbawionym trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej w wszechstronnym rozwoju i przygotowania do samodzielnego życia.

 

 

3.       Dom Pomocy Społecznej w Głogowie

         dyrektor: Jolanta Kaczmarek

         adres: Głogów, ul. Neptuna 22/ 24

         tel. ( 076) 833- 88- 09

         fax. ( 076) 833- 88- 09

         Działalność: Dom Pomocy Społecznej w Głogowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Do placówki są kierowane osoby dorosłe, u których starość, przewlekła choroba lub ciężkie kalectwo spowodowały konieczność zapewnienia, poza ogólną opieką- opiekę specjalistyczną. Placówka zapewnia w pełni potrzeby bytowe, zdrowotne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych oraz usługi kulturalne, oświatowe, społeczne i duchowe. Zapewnia mieszkańcom zarówno pobyt stały, jak i okresowy.

         1.Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie (filia DPS)

         kierownik: Magdalena Jarowicz

         adres: Głogów, ul. Norwida 3

         tel. ( 076) 834- 13- 66

         fax. ( 076) 834- 13- 66

         Działalność: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą usługi specjalistyczne dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zapewnia potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające. Wobec wszystkich podopiecznych placówki jest realizowany obowiązek szkolny.

 

4.   Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

         dyrektor: Jolanta Kaczmarek

         adres: Głogów, ul. Neptuna 33

         tel. (076) 833- 94- 36

         fax. ( 076) 833- 94- 36

 PŚDS jest jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Głogowskiego nr.XI/85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.


5.       Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie

         kierownik: Beata Ziemińska

         adres: Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1

         tel. 600-987-470

         Działalność: Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej wymagającej schronienia. Placówka kierowana jest przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.

 


Ostatnia Aktualizacja 28-03-2013 ; 26,753 Odsłon Wersja do Wydruku


Powiat przyjazny środowisku