Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Bez Kategorii

Wydział Administracji Budowlanej

Administracja budowlana wynikająca z przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów szczególnych. Wydział znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 19 (pracownicy merytoryczni - branżyści) i nr 20 (przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji z zakresu zadań realizowanych przez wydział).

 

Więcej informacji o wydziale oraz druki wniosków i oświadczeń znajdują się na stronie BIP w zakładce struktura i karty usług - Wydział Administracji Budowlanej.

 

Wnioski można składać codziennie od 7.30 do 15.30 w sekretariacie wydziału - pokoju 20 telefon 76 7282807

 

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 20. Kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału pod numerem 767282807

 

Magdalena Burda - Naczelnik - tel. 76 728 28 07- pok. 21

Dorota Graczyk - Inspektor - tel. 76 728 28 07 - pok. 20

Patrycja Czech - Podinspektor - tel. 76 728 28 07 - pok. 18

Martyna Mikuś - Podinspektor - tel. 76 728 28 07 - pok. 19

Natalia Bobowska - Podinspektor - tel. 76 728 28 07 - pok. 19

Agnieszka Mikołajczyk - Podinspektor - tel. 76 728 28 07 - pok. 19

Piotr Karpierz - Podinspektor -tel. 76 728 28 07 - pok. 19

Aleksandra Pyrzyk - Podinspektor - tel. 76 728 28 07 - pok. 19

 

Materiały do pobrania znajdują się na:

Stronie BIP Wydziału

 

Wydział Infrastruktury Powiatu

Wydział Infrastruktury Powiatu

e-mail: ip@powiat.glogow.pl

Edward Borkowski p.o. Naczelnika Wydziału

Telefon: 076/  72 82 906

pokój  202 (II piętro)

Pracownicy wydziału :

Marcin Korpok – Inspektor

Patrycja Milewicz - Inspektor

telefon : 076/ 72 82 876

pokój  201 (II piętro)

Roksana Klub – Inspektor

Katarzyna Koriat-Łysakowska - Główny Specjalista

telefon: 076/ 72 82 878

pokój 201 (II piętro)

 

Wydział Infrastruktury Powiatu realizuje zadania z zakresu:

inwestycji i remontów:

1) opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych oraz rocznych planów remontów kapitalnych,

2) przygotowanie dokumentacji technicznej, ekonomicznej i prawnej dla realizacji inwestycji powiatowych oraz remontów,

3) nadzór i koordynacja działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie zawartych przez Powiat Głogowski umów,

4) rozliczanie remontów i inwestycji w tym przekazywanie obiektów i urządzeń do eksploatacji,

5) organizowanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji,

6) współpraca Biurem ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu w zakresie przygotowania wniosków do różnych instytucji celem pozyskania pożyczki , dotacji z budżetu państwa lub innych źródeł finansowych niezbędnych dla realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

gospodarki:

7) nadzór i koordynacja zadań związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu Głogowskiego,

zarządzania drogami powiatowymi:

8) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

9) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

10) pełnienie funkcji inwestora;

11) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

12) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

13) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

14) koordynacja robót w pasie drogowym;

15) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

16) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

17) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

18) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

19) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

20) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

21) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

22) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

23) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

24) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

25) gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pas drogowy,

26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i masie większych od dopuszczalnych,

27) usuwania pojazdów z dróg publicznych Powiatu Głogowskiego ,

zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

28) zatwierdzanie oraz opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,

29) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

30) kontrolowanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu,

31) przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,

32) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,

33) bezpieczeństwa ruchu drogowego

"Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, iż zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10 grudnia 2003 r. (ze zm.) w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Głogowa administrowania drogami powiatowymi położonymi w granicach miasta, wszelkie sprawy związane m.in. z bieżącym utrzymaniem oraz uzyskiwaniem stosownych zezwoleń o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), a dotyczących n/w dróg powiatowych należy załatwiać bezpośrednio u Prezydenta Miasta Głogowa".

 

Biuro do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu

Transkrypcja na język migowy

Maciej Strama – Kierownik

pok. 119  tel. 76 72 82 864

Kamila Pieper – Główny Specjalista

pok. 120  tel./fax. 76 72 82 868

Ewelina Krysiak– Inspektor

pok. 120  tel./fax. 76 72 82 839

adres email: zp@powiat.glogow.pl

Biuro do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu realizuje zadania z zakresu:

  • pozyskiwania na rzecz powiatu środków z funduszy wojewódzkich, narodowych oraz unijnych,
  • monitoringu możliwych do pozyskania środków zewnętrznych,
  • opracowywania projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych,
  • inicjowania i realizacji projektów zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • prognozowania i programowania rozwoju powiatu łącznie z opracowaniem,
  • projektu Strategii Powiatu i jej monitorowania oraz aktualizacji
  • koordynacji działalności komórek organizacyjnych starostwa, zmierzających do pozyskiwania  środków zewnętrznych na wykonywanie zadań powiatu,

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów