Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż własności nieruchomości zabudowanej Powiatu Głogowskiego położonej
w Głogowie oznaczonej geodezyjnie działką nr 468/4 AM-4 o powierzchni 124 m2, AM 4 obręb 0005 „Kościuszki”, jednostka ewidencyjna: Miasto Głogów – księga wieczysta nr LE1G/00020746/8.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej
o powierzchni użytkowej 117,9 m2 (w tym podpiwniczenie 25,4 m2). Budynek wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wentylacyjną, telefoniczną oraz odgromową.

Dojazd i dostępność komunikacyjna ulicami Kościuszki i Gomółki. Całość budynku przystosowana na budynek apteki i tak jest użytkowana.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 2c UC – usługi komercyjne handlu – apteka. Obsługa komunikacyjne w zakresie zaopatrzenia – z ulicy 1L ½ (ul. Gomółki). Dopuszcza się jego rozbudowę oraz przebudowę z zachowaniem dachu spadzistego, krytego dachówką.

Uwaga:

 1. W dziale III KW nr LE1G/00020746/8 wpisana jest służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 488/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 488/1, objętej księgą wieczystą nr 53906, polegającą na prawie przejazdu i przechodu pasem drogi wewnętrznej o szerokości 4 m i długości 160 m od ulicy Kościuszki.

 2. Dział IV KW nr LE1G/00020746/8 jest wolny od wpisów.

 3. Nieruchomość obciążona jest umową najmu, ze skutkiem jej rozwiązania na dzień 28 października 2015r. Wydanie nieruchomości przez dotychczasowego najemcę nastąpi
  w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 255 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). (60.233,85 EUR)

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) dostawa nieruchomości będącej przedmiotem przetargu podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień
7 września 2015 roku ( 1 EUR = 4,2335).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21 w sali nr 225 o godz. 11
00.

Przetarg wymaga co najmniej jednego postąpienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 12.750,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatu Głogowskiego PEKAO SA 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Powiatu Głogowskiego najpóźniej do dnia 4 listopada 2015r. z dokładnym określeniem numeru działki i obrębu zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku gdy osoba fizyczna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest okazać się notarialnym pełnomocnictwem do nabycia nieruchomości.

Osoby prawne i spółki zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, dokument stwierdzający tożsamość, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające prawo do nabycia nieruchomości (umowa spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego (nie starszy niż 2 miesiące), aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie ww. nieruchomości). W przypadku gdy osoba prawna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest okazać się notarialnym pełnomocnictwem do nabycia nieruchomości wymienionej w treści niniejszego ogłoszenia.

Ponadto przystępujący do przetargu powinien złożyć:

 1. pisemne oświadczenie przystępującego, że znany jest mu stan prawny i fizyczny nieruchomości,

 2. pisemne oświadczenie zawierające dane przystępującego (imię, nazwisko, nazwę), dane adresowe i nr r-ku bankowego, na który ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć komisji przed otwarciem przetargu ww. zezwolenie lub promesę (przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia).

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21.

Z dokumentacją dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie (pok. 223 II piętro, tel. 76/ 72 82 844) w godz. 7.30 – 15.00.

Zarząd Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów