Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 16:00  w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie za 2015 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie za 2015 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych
  ze środków PFRON w Powiecie Głogowskim w 2015 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Głogowskiego finansowanych
  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  na lata 2014-2020 za rok 2015.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  za 2015 r.
 10. Stanowisko Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie wniosku Wójta Gminy Głogów Pani Joanny Gniewosz dotyczącego podjęcia uchwały o częściowym zwolnieniu z opłat
  za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych mieszkańców Gminy Głogów, którzy objęci zostaną urzędową zmianą numeracji porządkowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Głogowskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/78/2015 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia
  30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Głogowskiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Głogowskiego
  z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Głogowski (Dz. U. woj. Dolnośląskiego 2015, poz. 3816).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru trybu i wskazania zasad zbycia udziałów w Spółce Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Głogowie.
 16. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 17. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

Ryszard Rokaszewicz

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów