Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali 225 Starostwa Powiatowego
w Głogowie.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XIII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz Nr XIV/2016 z dnia 9 maja 2016 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Powiatu Głogowskiego.
 5. Projekt uchwały w sprawie oddalenia skargi i przesłania jej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy
  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021”.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia
  17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia
  17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Głogowskiego.
 11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2010 – 2015 za 2015 r.
 12. Stanowisko Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie wniosku Wójta Gminy Głogów Pani Joanny Gniewosz dotyczącego podjęcia uchwały o częściowym zwolnieniu z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych mieszkańców Gminy Głogów, którzy objęci zostaną urzędową zmianą numeracji porządkowej
 13. Stanowisko Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie wniosku Wójta Gminy Głogów Pani Joanny Gniewosz w sprawie odstąpienia od naliczania oprocentowania od sprzedaży ratalnej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Głogowie w granicach działki nr 174, AM-3,
  o powierzchni 0,6982 ha, obręb 7 „Stare Miasto”.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Głogowskiego za 2015 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Głogowskim w 2015 roku.
 16. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

    Ryszard Rokaszewicz

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów