Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Starosta Głogowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Północnej 20,  w obrębie 1 „Nadodrze” – AM 6, oznaczonej nr geodezyjnym 23/18 o powierzchni 3,1745 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr LE1G/00024927/9, której działy III i IV wolne są od wpisów

 

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zachodniej Dzielnicy Przemysłowo-Składowej w Głogowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/389/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 93 z dnia 11 maja 1998 roku) nieruchomość zawiera się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami: 2 P, dla których ustala się n/w przeznaczenie:

2 P teren przeznaczony pod przemysł, bazy i zaplecza przedsiębiorstw budowlanych, komunalnych i transportowych, składy i magazyny.

Dopuszcza się wtórny podział wewnętrzny terenu na mniejsze działki wraz z realizacją lokalnego układu komunikacyjnego lub integracją terenów 2P, 3P i 4P/UC – stosownie do potrzeb. Maksymalna wysokość zabudowy I-II kondygnacji i max. 9 m. z wyjątkiem szczególnych obiektów technologicznych. Dopuszcza się możliwość zabudowy max 40% powierzchni terenu. Zakaz budowy piwnic. Teren wyposażyć w kanalizację deszczową
a w razie potrzeby w sieć drenażową. Linie zabudowy:

- dla ulicy Północnej (KZ 1/2) – 15 m od krawędzi jezdni

- dla ulicy lokalnej L 1/2 - 8 m od krawędzi jezdni. Ustala się priorytet dla funkcji wymagających obsługi z bocznicy kolejowej.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży objęta jest działaniem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.665.000,00 zł netto, tj. 388.510,36 euro

Podana cena wywoławcza nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej  w przetargu. Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień   22.09. 2016 roku (1 EUR = 4,2856 zł).     

 

 1. Obciążenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23-09-2016 r, w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

 

 1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 1000 w sali nr 224 ,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ulica Sikorskiego 21 .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż - 16.650,00 zł co stanowi 1% ceny wywoławczej.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 24.10.2016r.  do 15.11.2016r. w dni robocze w godzinach 900 – 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie (pok. 210 II piętro, tel. 76/ 72 82 811).

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.

5.1.Wadium w pieniądzu w wysokości 85.000,00 zł należy wpłacić na rachunek Powiatu Głogowskiego: Bank PKO S.A. Oddział w Głogowie, 97124068431111000049852664
z dopiskiem „przetarg na działkę nr geod. 23/18 obręb 1 ”, w terminie nie później niż do dnia 21.11. 2016 roku.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Powiatu Głogowskiego.

5.2. Zwalnia się osoby uprawnione do rekompensaty wymienione w art. 2 lub 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1090 ) z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w terminie od dnia 16.11.2016 roku do dnia 21.11.2016 roku złożą w siedzibie Starosta Powiatowego w Głogowie, na ręce przewodniczącego komisji przetargowej : 

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • oryginał zaświadczenia lub decyzji (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art.2 lub art.3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba uprawniona zwolniona z obowiązki wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.

Decyzja lub zaświadczenie (oryginał) przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg – pozostanie w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Przedłożone zaświadczenie lub decyzja przez uczestnika przetargu który nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało przysługiwać – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

 

5.3.Wpłacone wadium :

 • zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 • zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu,
 • przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłaty pozostałej części należności,
 • nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

 W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium  i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu o godz. 1000:

 • dowód wniesienia wadium;
 • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości;
 • w przypadku osób prawnych krajowych i spółek z udziałem zagranicznym: dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, odpis aktualny (ważny trzy miesiące)
  z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki, aktualną listę wspólników i uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie tej nieruchomości;
 • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone notarialnie pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość;
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego
  z tytułu niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię;
 • z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość objęta jest działaniem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy przetargu zobowiązani są do załączenia do dokumentów przetargowych: zaświadczenia lub potwierdzenia wydanego przez LSSE S.A. z siedzibą w Legnicy- informującego, że działalność gospodarcza, którą  nabywca zamierza prowadzić na przedmiotowej nieruchomości jest zgodna z Planem Rozwoju Strefy, a także podstawowymi wymogami dotyczącymi lokowania inwestycji na terenie LSSE.

 

 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1061) Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia, a przystępując do przetargu musi przedłożyć komisji przed otwarciem przetargu ww. zezwolenie lub promesę jego wydania.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 ze zm.).
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Termin uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia aktu O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Powiatu Głogowskiego.
 • Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.
 • Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest uzyskanie przez nabywcę, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie wystąpienie o zezwolenie, bądź nie uzyskanie zezwolenia nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Skarbu Państwa.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.), Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S. A. służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonej na obszarze strefy nieruchomości.
 • Starosta Powiatu Głogowskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie, na stronie internetowej Starostwa oraz BIP, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

7. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych

 

7.1.Nieruchomość oznaczona działką nr geod. 23/18 o. Nadodrze  położona jest w Zachodniej Dzielnicy Przemysłowo-Składowej miasta Głogowa. Nieruchomość została włączona
w skład Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Głogów. Jest to działka niezabudowana  w granicach w miarę regularnego czworokąta, usytuowana pomiędzy ul. Północną a bocznicą kolejową stanowi teren porozbiórkowy z elementami ruin budynków i budowli, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. W otoczeniu obiekty usługowe, produkcyjne i składowe oraz niezabudowane tereny inwestycyjne. Przyległa ulica Północna  oświetlona, wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energii elektrycznej, sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. Nawierzchnia ulicy urządzona – asfaltowa. Działka korzystnie położona w niedalekiej odległości od drogi krajowej  Nr 12 ok. 3 km.

7.2. Teren nieruchomości stanowią tereny przemysłowe, oznaczenie użytków Ba (pow.
      użytku  3.1451ha ) oraz rowy W (pow. użytku 0,0294 ha).

7.3.Wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz,      
      ciepło, wodę, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń
       infrastruktury technicznej wymagają uzyskania przez inwestora warunków technicznych     
      od właściwych dysponentów sieci. Warunki należy uzyskać indywidualnie, na własny
      koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez nabywcę.

7.4.Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem nastąpi
      na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.

7.5.Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z nieuwidocznionymi na  
      podkładach geodezyjnych sieciami uzbrojenia technicznego.

7.6.Koszty związane z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję ponosi nabywca
      nieruchomości.

7.7.Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości powinno być zgodne
      z przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach
     ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej  ustawy.

7.8. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

7.9.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą
      nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz z warunkami przetargu podanymi

w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Głogowie

(pok. 223 II piętro, tel. 76/ 72 82 844) w godz. 7.30 - 15.00.

 

Głogów, dnia  26 września 2016r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów