Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Pozyskane 43 miliony na PEUG

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Dolnego Śląska, Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali dokumenty umowy dotacji na realizację zadań związanych z budową  Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – na kwotę przekraczającą 43 mln zł. 

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, któremu przewodniczy Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, pozyskał potężne środki dofinansowanie  projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Pieniądze dofinansowania pochodzić będą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne".   Chodzi o działanie, którego łączne koszty przekraczają pięćdziesiąt jeden i pół miliona złotych (51 512 401, 87 zł). 

Udało nam się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia tj.  w kwocie blisko czterdziestu trzech milionów sześciuset tysięcy złotych (43 582 788,92 zł). 

Z tej łącznej kwoty Powiat Głogowski otrzyma sumę ponad miliona pięciuset czterdziestu tysięcy złotych (1 540 162.09 zł) na działania związane z wdrożeniem zadań realizowanych w ramach projektu na naszym terenie - przy wkładzie własnym w wysokości jedynie nieco ponad dwustu osiemdziesięciu tysięcy złotych (282 635.70 zł). 

Projekt będzie realizowany do 31.10.2018 r. 

Projekt PEUG jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z dwudziestoma trzema (23) powiatami  Województwa Dolnośląskiego.Zadaniem przedsięwzięcia jest  modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesieniem efektywności działań, służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. 

Mówiąc najprościej mieszkańcy będą mieli szansę na:

- szybki elektroniczny dostęp do wszelkich dokumentów wymaganych przy sprzedaży/nabyciu działki, domu, mieszkania…

- elektroniczne pobieranie map i dokumentów potrzebnych przy budowie - np. domu

- drogą elektroniczną dokonywać będzie można wszelkich zmian danych osobowych

- znacznie ułatwiony dostęp do niezbędnych danych uzyskają budowlańcy, projektanci, rzeczoznawcy…

- wszyscy zainteresowani pozyskaniem danych dotyczących konkretnego terenu czy nieruchomości mogą pobrać je elektronicznie bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie… co szczególnie ważne jest dla przedsiębiorców szukających terenów pod planowane inwestycje

- elektroniczne załatwianie swoich spraw odbywać będzie się nie tylko na terenie własnego powiatu ale na terenie całego Dolnego Śląska  

 

Po wprowadzeniu w życie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych, mieszkańcy w sposób prosty i bez wychodzenia z domu, jedynie zakładając elektroniczne konto klienta będą upoważnieni m.in. do. :

 1. Złożenia wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków
 2. Złożenia wniosku o udostępnienie zbioru Bazy Danych Obiektów Topografii
 3. Złożenia Wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 4. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
 5. Wnioskowania o udostępnienie zbiorów Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 6. Wnioskowania o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
 7. Wnioskowania o udostępnienie mapy zasadniczej
 8. Wnioskowania o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz EGiB
 9. Wnioskowania o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy
 10. Wnioskowania o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 11. Wnioskowania w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 12. Wnioskowania w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/ kartograficznej
 13. Wnioskowania o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ( zgodnie z art. 22 ust. 2 – PgiK)
 14. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych
 15. Uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych
 16. Wnioskowania o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
 17. Wnioskowania o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów