Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

UCHWAŁA NR 156/2017 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2018 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016 poz. 1817 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2018 r.
§ 2. Szczegółowe warunki konkursu określa ogłoszenie Zarządu Powiatu Głogowskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Głogowskiego
Jarosław Dudkowiak
Wojciech Borecki
Jeremi Hołownia

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów