Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXXVIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021” za 2017 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych ze środków PFRON w Powiecie Głogowskim w 2017 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie za rok 2017.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON dla Powiatu Głogowskiego w 2018 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej w Powiecie Głogowskim.
 11. Projekt uchwały w sprawie założenia branżowej szkoły I stopnia przy ul. Wita Stwosza 3a w Głogowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie założenia branżowej szkoły I stopnia przy ul. Folwarcznej 55 w Głogowie.
 13. Projekt uchwały w sprawie połączenia technikum i branżowej szkoły I stopnia w zespół szkół.
 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia28 grudnia 2017 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 18. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 19. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

      Ryszard Rokaszewicz

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów