Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z dnia 26 marca 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  w Głogowie za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Głogowskiego w roku 2017.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Głogowskiego za 2017 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2021 za 2017 rok.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.
 9. Sprawozdanie z 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
  2015 – 2017.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu Głogowskiego
  na okres: od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia
  28 grudnia 2017 r.
 17. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów