Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: ekonomia, administracja, prawo lub pokrewne lub studia podyplomowe z zakresu kadr,
 • posiadanie 3 – letniego stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość programu kadrowo – płacowego SIGID

 

 

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , 995 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260),
 • znajomość ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

( Dz. U.  z 2018 r. poz. 917   z późn. zm.).

 • znajomość rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 (Dz. U. z 2018 r.  poz. 936).

 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 (Dz. U. z 2017 r., poz. 894 z późn. zm.).

 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

 • znajomość ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , 2077 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 412)

 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość,

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Ogólne:

1) Prowadzenie całokształtu spraw kadrowo - osobowych pracowników samorządowych.

2) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw osobowych.

3) Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

4) Prowadzenie spraw z zakresu wprowadzania danych do programu SIGID.

5) Prowadzenie akt osobowych pracowników.

6) Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z polityką bezpieczeństwa

7) Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie sprawozdań do GUS.

8) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Szczegółowe:

 • prowadzenie całokształtu spraw osobowo- kadrowych pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Głogowie:
 • nawiązania stosunku pracy,
 • rozwiązania stosunku pracy,
 • informacja o warunkach zatrudnienia i świadczeniach,
 • wynagradzania za pracę i innych świadczeń pieniężnych,
 • urlopów pracowniczych,
 • sporządzanie skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe.
 • sporządzanie list obecności,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 • nanoszenie na indywidualne karty czasu pracy pracowników czasu nieprzepracowanego oraz czasu pracy pracowników - godzin nadliczbowych,
 •  sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw osobowych do GUS,
 •  prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych a w szczególności:
 • pomoc przy kompletowaniu wniosków pracowników o przyznanie emerytury, renty i inwalidzkiej,
 • zgłoszenia do ZUS i wyrejestrowania pracowników z Ubezpieczeń Społecznych,
 • przekazywanie informacji do ZUS o zatrudnionych emerytach i osiąganych dochodach za stosunku pracy,
 • gromadzenie i modyfikowanie aktualnych składników płacy pracownika:
 • ustalanie uprawnień do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • ustalenie uprawnień pracowniczych do wysługi lat i nagród jubileuszowych,
 • sporządzanie i ewidencjonowanie wniosków o nagrody, odprawy emerytalne,
 • uaktualnianie dodatków służbowych i dokonywanie ewentualnych zmian,
 • sporządzanie sprawozdań tematycznych,
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma wpływające do Wydziału zgodnie z zaleceniem bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                                      o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR  w Wydziale Organizacyjnym ”, w terminie do dnia 24 sierpnia  2018 r.  osobiście  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe   w Głogowie,    ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

                                                                            

STAROSTA GŁOGOWSKI

 Jarosław Dudkowiak

 

 

 

Zarządzenie Nr   28  /2018

Starosty Głogowskiego

z dnia 31 lipca 2018 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  w  Starostwie Powiatowym  w Głogowie.

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1260  z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Wojciech Borecki – Członek Zarządu - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak – Rzecznik - Członek Komisji,

4) Dorota Suszyńska  – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji,

5) Beata Niemczyk – Inspektor Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

 

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

 

 

                                                                                                   Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów