Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

Starosta Głogowski odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Głogowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 149/38, AM-7, obręb 0001 Nadodrze o powierzchni 0,0375 ha, oznaczonej użytkiem Ba – tereny przemysłowe, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00027118/6, wyznaczony na dzień 28 grudnia 2018 r. na godzinę 10 00.

Przyczyna odwołania przetargu: ujawniono nowe okoliczności związane ze stanem prawnym przedmiotowej nieruchomości.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,  ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie.

                                                                                                          Starosta Głogowski

                                                                                                          Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów