Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. oraz Nr II/2018 z dnia
  28 listopada 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w mieszkaniu chronionym.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżuru aptek działających na ternie Powiatu Głogowskiego
  na okres: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia
  28 grudnia 2017 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Głogowskiego
  na 2019 r.
 10. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów