Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Powiatu Głogowskiego.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2019 rok.

6.1. Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej do projektu budżetu.

6.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6.3. Stanowisko Zarządu Powiatu Głogowskiego w sprawie opinii i wniosków Komisji

       Budżetowo – Gospodarczej.

6.4. Dyskusja nad projektem budżetu.

6.5. Głosowanie nad projektem.

 1. Projekt uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły policealnej dla dorosłych.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego na 2019 r.
 5. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego na 2019 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                     Rady Powiatu Głogowskiego

               

                    Marek Groffik

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów