Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo lub pokrewne,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, 2096 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,                   1202   z późn. zm.)
 • znajomość ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               (Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            (Dz. U. z 2018 r., 1260 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi komputera (programów Windows, PROTON, estyma architektura),
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • wydawanie decyzji pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia     od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszeń na budowę wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • wygaszanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,

zadania okresowe:

 • uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 • sprawozdania B-05, B-06, GUMB-3, M-02.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,poz.1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r.                         o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko PODINSPEKTOR  w Wydziale Administracji Budowlanej”, w terminie do dnia 22 marca 2019 r.  osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe                                                                   w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

 

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                Jarosław Dudkowiak

 

 

                                                                            

Zarządzenie Nr   15 /2019

Starosty Głogowskiego

z dnia  08 marca  2019 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej  w  Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Bartosz Ławrowski – Członek Zarządu - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Agnieszka Koperek – p.o.  Naczelnik w Wydziale Administracji Budowlanej - Członek Komisji,

4) Bartłomiej Adamczak  – Rzecznik – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                 Jarosław Dudkowiak

 

 

D.Su.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów