Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO RZECZNIK STAROSTWA

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA SAMODZIELNE  STANOWISKO RZECZNIK STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe

mile widziane: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, filologia polska, administracja, prawo inne lub studia podyplomowe z zakresu: dziennikarstwo, public relations,

 • minimum 5 – letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, 2096 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               (Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            (Dz. U. z 2018 r., 1260 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                                  (Dz.U. z 2018 r., 1000 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 1984 r.  prawo prasowe                                                                 (Dz. U. z 2018 r., 1914 z późn. zm.)
 • znajomość obsługi komputera (programów Windows, PROTON),
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych, opanowanie i wysoka kultura osobista,
 • umiejętności: komunikacji pisemnej, werbalnej, wyciągania wniosków, wyszukiwania informacji, analizowania, kreatywnego myślenia, nawiązywania kontaktów, organizacyjne,
 • pożądane cechy osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, kreatywność,  terminowość, obowiązkowość,  rzetelność, obiektywizm, lojalność,
 • dyspozycyjność (możliwa praca w weekendy, niedziele i święta).

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • realizacja polityki informacyjnej i strategii wizerunkowej Starostwa i Powiatu Głogowskiego,
 • bieżąca i stała współpraca z mediami (prasa, radio, telewizja, portale informacyjne www) w zakresie promocji w powiecie głogowskim (w tym redagowanie artykułów i felietonów, wywiadów dla mediów oraz prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów powiatu w środkach masowego przekazu, w tym również przygotowywanie i prezentowanie oficjalnych stanowisk, opinii i komunikatów organów powiatu,
 • inicjowanie i podejmowanie działań promujących powiat głogowski,
 • bieżące analizowanie informacji oraz publikacji prasowych związanych z powiatem głogowskim,
 • przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla starosty,
 • organizowanie i obsługa konferencji prasowych oraz spotkań środowiskowych Starosty i Zarządu,
 • przygotowywanie odpowiedzi mediom w trybie dostępu do informacji publicznej,
 • prowadzenie serwisu internetowego powiatu głogowskiego oraz przygotowywanie, redagowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych   na stronie internetowej powiatu głogowskiego,
 • prowadzenie bieżące serwisów społecznościowych Starosty, starostwa i powiatu głogowskiego przygotowywanie oraz redagowanie i bieżąca aktualizacja informacji tam zamieszczanych,
 • systematyczne, bieżące zbieranie informacji i materiałów od kierowników komórek organizacyjnych starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członków zarządu związanych z realizacją zadań i prowadzoną działalnością, w celu aktualizacji stron internetowych powiatu w tym serwisów społecznościowych,
 • przygotowywanie materiałów i wystąpień Starosty,
 • udział w posiedzeniach, sesjach Rady Powiatu oraz naradach, konferencjach organizowanych przez Starostę i Zarząd Powiatu, a także gromadzenie informacji związanych z przebiegiem tych spotkań,
 • współudział w opracowywaniu materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie Głogowskim,
 • współdziałanie z Biurem Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej w organizacji świąt, rocznic okolicznościowych i uroczystości związanych z tradycją i życiem społeczno – gospodarczym mieszkańców powiatu oraz ich obsługa w zakresie konferansjerki,
 • czuwanie nad kalendarzem świąt państwowych, imprez lokalnych i regionalnych w zakresie współorganizacji i kalendarza spotkań Starosty,
 • gromadzenie zbioru wycinków prasowych oraz materiałów multimedialnych dotyczących Powiatu oraz przekazywanie ich do archiwum zakładowego,
 • ścisła współpraca z Biurem Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,poz.1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                                 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzającym staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko RZECZNIK Starostwa Powiatowego w Głogowie”, w terminie do dnia 6 maja 2019 r.  osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP,                         na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu               pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

 

                                                                                Jarosław Dudkowiak

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów