Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2020 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. l lit. "b" i pkt. 22 lit. "a" oraz art. 13, art. 14, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Zarząd Powiatu Głogowskiego wybiera ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie" ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Głogowskiego w 2020 r. kwocie 63 300,00 zł, w tym 3 800,00 zł na edukację prawną.
2. Zarząd Powiatu Głogowskiego wybiera ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
"Wsparcie, Informacja, Rozwój" ul. Batorego 8, 56-200 Góra na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2020 r. i przyznaje dotację w kwocie 64 020,00 zł, w tym 3 960,00 zł na edukację prawną·
§ 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zadania oraz sposób przekazania środków finansowych określają umowy.
§ 3. Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Głogowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak

Jeremi Hołownia

Bartosz Ławrowski

 

UCHWAŁA - WYBÓR ong NA ROK 2020 - PUBLIKACJA

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów