Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Starosta Głogowski powołał nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim na czteroletnią kadencję.

Informujemy, że na podstawie ogłoszenia nr PRON.833.1.2020 Starosty Głogowskiego z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 22 stycznia 2020r., poz. 702) oraz Zarządzenia 9/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim, Starosta Głogowski powołał Powiatową Radę, na czteroletnią kadencję w latach 2020-2024.

W skład Powiatowej Rady wchodzi pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej do pobrania zarządzenie Starosty Głogowskiego o powołaniu Powiatowej Rady.

Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 11 lutego 2020r. PDF (pobierz) [PDF - 186 KB]

Działalność Powiatowej Rady odbywa się w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1172 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560).

Zgodnie z założeniami ustawowymi PRON jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Głogowskiego o charakterze społecznym.

Do kompetencji Powiatowej Rady należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć Powiatu Głogowskiego zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

2. Realizacja praw osób niepełnosprawnych.

3. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z ich oceną.

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Obsługę administracyjno-biurową Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim prowadzi Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.

Wszelkie sprawy pozostające w kompetencji Społecznej Rady prosimy kierować na poniżej adres:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim

Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

starostwo@powiat.glogow.pl

tel. 76 72 82 820 lub 76 72 82 861

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów