Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego 17 kwietnia 2023 obchodzi swoje dziesięciolecie.

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak jest przewodniczącym Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Członkami Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest 26 powiatów województwa dolnośląskiego. Starosta Głogowski Pan Jarosław Dudkowiak pełni funkcję przewodniczącego, a funkcję wiceprzewodniczącego obejmuje Wicestarosta Średzki Pan Sebastian Burdzy, Członkami Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego są: Pani Magdalena Drożdż- Geodeta Powiatowy Powiatu Bolesławieckiego, Pan Roman Potocki- Starosta Wrocławski oraz Pan Krzysztof Siudziński- Geodeta Powiatowy Powiatu Lubińskiego.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego powstał w roku 2013 roku, w celu utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów  i budynków oraz pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali, przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.

Realizując swoje cele statutowe w 2016 roku Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego złożył wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, a w roku 2017 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Głównymi celami, projektu PEUG było podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno – kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników Partnerów Projektu ( 23 powiatów województwa dolnośląskiego) w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 32 258 748,61 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020 wyniosła 27 407 621,91 zł. 

Zrealizowano następujące działania w ramach projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG”:

- wdrożono 19 e-usług w 23 powiatach województwa dolnośląskiego na 3 i 4 poziomie dojrzałości . Wprowadzone e-usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości umożliwiają załatwienie sprawy za pośrednictwem internetu;

-zmodernizowano bazę sprzętową i oprogramowanie bazodanowe w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

- cyfryzacja zasobów geodezyjnych;

-podniesiono kompetencje pracowników powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w zakresie świadczenia e-usług.

Od 19 listopada 2021r. Celem Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest :

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

- tworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500)

- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.

W związku z powyższym w 2023 roku Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego planuje złożyć dwa wnioski o dofinansowanie projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” w ramach naboru w trybie konkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Cel Szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR). Głównymi celami projektu będzie zwiększenie ilości e-usług oferowanych przez 26 powiatów województwa dolnośląskiego oraz modernizacja zasobów geodezyjno – kartograficznych. Szacowany koszt jednego projektu wynosi 25 mln zł.

 

„Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, zrealizował bardzo ważny projekt pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG – jest to łatwy dostęp do zasobów geodezyjnych i kartograficznych przez internet. Wykonana została ogromna praca. Koordynowaliśmy w Powiecie Głogowskim działania 23 powiatów Dolnego Śląska. Wdrożone mechanizmy i narzędzia w ramach jednolitych Portali Obsługi Klienta zintegrowanych ze zmodernizowanymi systemami dziedzinowymi, umożliwiły mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz innym zainteresowanym osobom szybszy dostęp do map, wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów geodezyjnych przez internet. Osoby zainteresowane posiadające profil zaufany mogą bez wychodzenia z domu złożyć wniosek o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzenie wypisów z rejestrów i kartotek operatu ewidencyjnego a także wyrysów z mapy ewidencyjnej, dokonać opłaty za zamówione materiały lub dokumenty, a w przypadku wyboru dokumentów elektronicznych pobrać je ze swojej elektronicznej skrzynki (poczta e-mail lub serwer ftp). Na tym nie poprzestajemy. Jesteśmy gotowi do kontynuowania ambitnego przedsięwzięcia i sfinansowania „Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG 2”, za kwotę blisko 50 mln zł, tak aby Dolny Śląsk stał się liderem, był województwem najlepiej przygotowanym do inwestycji w Polsce” – mówi starosta Jarosław Dudkowiak.

photo-2023-04-02-15-51-06

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów