Biuro Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych

Kierownik

Jolanta Zawadzka

Telefon (76) 72 82 820, pokój nr 218

 

Inspektor

Agnieszka Zalewska

Telefon (76) 72 82 861, pokój nr 219

e-mail: zd@powiat.glogow.pl

 

Biuro Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób  Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu:

 1. współpracy z jednostkami organizacyjnymi podległymi Staroście Głogowskiemu, zajmującymi się pomocą społeczną oraz wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 2. współpracy z Głogowskim Szpitalem Powiatowym sp. z o.o.,
 3. współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 4. współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim oraz Zespołem Koordynującym Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 5. wykonywania czynności związanych z promocją i ochroną zdrowia,
 6. ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu,
 7. gospodarki środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy
  w Głogowie,
 8. wykonywania czynności związanych z tworzeniem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim oraz jej obsługą administracyjno-biurową,
 9. wykonywania czynności związanych z tworzeniem Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz jego obsługa administracyjna,
 10. przygotowywania projektów miesięcznych i rocznych informacji/deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawcę tj. Starostwo Powiatowe w Głogowie reprezentowane przez Starostę Głogowskiego,
 11. przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu Głogowskiego oraz Zarządu Powiatu Głogowskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 12. przygotowywania projektów umów z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 13. przygotowywania projektów sprawozdań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 14. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów