ZAWIADOMIENIE O wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

STAROSTA GŁOGOWSKI

Stosownie do art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zmianami) i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.454), zawiadamia, że w dniach od 30 sierpnia do 17 września 2010r. ( w dni robocze ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21, w Biurze Geodety Powiatowego ( II piętro, pokój 228), w godzinach 8.30 - 14.30 będzie wyłożony do publicznego wglądu dla zainteresowanych/ osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/ projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów mały, Łagoszów Mały i Smardzów położonych w gminie Jerzmanowa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.
Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winne posiadać dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające własność oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków i lokali.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania.

Głogów, dnia 13 sierpnia 2010r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów