Projekt Termomodernizacja

Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego"

Powiat Głogowski realizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 06.03.2009 r. został złożony wniosek pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego. Wniosek swym zakresem obejmuje termomodernizację budynków Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie oraz budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Inwestycja powinna zakończyć się w III kwartale 2011 r.

Termomodernizacja Obiektu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie obejmuje: Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego oraz instalacji c.w.u.

Całkowita wartość projektu: 10 520 000 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 5 086 548 zł.

Wniosek złożony został w dniu 06.03.2009 r. Przeszedł długą procedurę oceny pod względem kryteriów formalnych, kryteriów merytorycznych I oraz II stopnia. Wniosek Powiatu Głogowskiego przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i otrzymał 44 pkt. plasując się na drugim miejscu wśród projektów rekomendowanych do wsparcia.

Wniosek dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

W dniu 27.05.2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie z udziałem kierownictwa resortu w tym Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego”.

W uroczystości oprócz przedstawicieli resortu rozwoju wzięli również udział: Radosław Stępień, wiceminister infrastruktury, Anna Siejda, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jan Rączka - prezes Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów