Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych

Naczelnik– Agnieszka Dyk

Telefon (76) 72 82 820, pokój nr 218

Inspektor – Jolanta Zawadzka

Telefon (76) 72 82 861, pokój nr 219

Inspektor - Agnieszka Zalewska

Telefon (76) 72 82 861, pokój nr 219

e-mail: zd@powiat.glogow.pl

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 1. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się sprawami społecznymi oraz wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 2. dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z placówek zdrowia i pomocy społecznej,

 3. obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 4. realizacja programów zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia,

 5. opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz obsługi administracyjnej Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

 6. współpraca ze spółką Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.,

 7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zajmującymi się sprawami społecznymi oraz wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 8. nadzór nad rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu,

 9. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Głogowie,

 10. współpraca z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, jego delegaturą w Legnicy oraz Punktem Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie,

 11. współpraca z nadzorem farmaceutycznym oraz z kierownikami aptek ogólnodostępnych, współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie obowiązkowych wpłat na PFRON i nadzoru nad gospodarką środkami PFRON,

 12. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnościami,

 13. sporządzanie umów wynikających z zadań Wydziału,

 14. nadzoru nad wykonywaniem zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w zakresie rehabilitacji społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie w zakresie rehabilitacji zawodowej,

 15. współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  w zakresie prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości oraz korespondencji, składania wniosków o przekazanie środków Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (na wniosek PCPR i PUP), przygotowywanie projektów uchwał: Rady Powiatu, m.in. w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON, Zarządu Powiatu, m.in. w sprawie ustalenia podziału środków PFRON na realizację zadań Powiatu finansowanych ze środków PFRON, przygotowywania sprawozdania finansowo-rzeczowego z wykorzystania środków PFRON,

 16. współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie
  działającą przy Staroście Głogowskim oraz jej obsługi administracyjno – biurowej,

 17. przygotowywania projektów porozumień dla powiatów, pokrywających koszty rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Informacje dodatkowe

Materiały do pobrania znajdują się na stronie BIP

Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia - czytaj więcej

Informator - Województwo Dolnośląskie - czytaj więcej

Informator dla Miasta Wrocławia - czytaj więcej

Baza Powiatu Głogowskiego służąca wsparciu i opiece nad osobami ze schorzeniami psychicznymi - Pobierz załącznik w formacie PDF

 

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - czytaj więcej 

 

 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY STAROŚCIE GŁOGOWSKIM

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

pokój nr 219 (II piętro)

telefon: 76 72 82 820/861

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Głogowskiego, stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawicieli organów samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172 ze zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

ZADANIA RADY:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 1. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Ocena realizacji programów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

TRYB DZIAŁANIA RADY:

Powiatowa Rada składa się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających
na terenie Powiatu Głogowskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Skład osobowy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim:

Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim - czytaj

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie odwołania członka ze składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - czytaj

Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Członków Powiatowej Rady powołuje i odwołuje Starosta Głogowski, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Członek Rady może zostać odwołany:

 1. Na swój wniosek.
 2. Na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 3. Na wniosek Starosty Głogowskiego, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je Przewodniczący Rady
z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

Do udziału w posiedzeniach Rady PRON serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne oraz  instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Sprawozdanie z działalności PRON za 2020r. - czytaj  [PDF, 973KB]

Plan Pracy PRON na 2021r. - czytaj  [PDF, 364KB]

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów