Biuro Rady i Zarządu

Transkrypcja na język migowy

KATARZYNA PODHORODECKA - Kierownik

ANNA KNAPIK - Inspektor

KAROLINA CHRZĄSZCZ - Sekretarka

tel. 76 72 82 875
tel./fax 76 72 82 845
pok. 222;  II piętro
adres email: br@powiat.glogow.pl

tel. 76 7282 801 - sekretariat

Biuro Rady i Zarządu realizuje zadania z zakresu:

 1. przygotowywania sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji,
 2. przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu,
 3. prowadzenia rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków z posiedzeń Komisji,
 4. prowadzenia rejestru i zbioru uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz rejestru i zbioru wewnętrznych zarządzeń i postanowień Starosty,
 5. naliczania diet radnym Rady Powiatu,
 6. gromadzenia, przechowywania oraz przekazywania do wskazanych w ustawie podmiotów oświadczeń majątkowych radnych,
 7. prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji oraz opracowywanie analiz,
 8. prowadzenia rejestru wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową,
 9. prowadzenia rejestru wniosków o wydanie zgody na używanie wizerunku herbu Powiatu Głogowskiego,
 10. prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 11. umieszczania informacji na stronach BIP,
 12. organizacji wyborów do Rad Powiatu,
 13. obsługi sekretariatu Starosty i Członków Zarządu Powiatu.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów