Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Transkrypcja na język migowy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

adres e-mail: gn@powiat.glogow.pl

p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Monika Turkiewicz

pok. nr 212 (II piętro) telefon (76) 72 82 811


Główny specjalista - Katarzyna Grzybowska  pok. nr 210 (II piętro) telefon (76) 72 82 899, 844

Inspektor - Anna Mazurkiewicz  pok. nr 210 (II piętro) telefon (76) 72 82 840

Inspektor - Izabela Bajor  pok. nr  223 (II piętro) telefon (76) 72 82 844

Inspektor - Agnieszka Szott  pok. nr 223 (II piętro) telefon (76) 72 82 844

Podinspektor - Aleksandra Ciesielska - Bogdańska pok. nr 223 (II piętro) telefon (76) 72 82 844


adres e-mail: gn@powiat.glogow.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania z zakresu:

 1. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i własność Skarbu Państwa,
 2. prowadzenia zasobów nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem,
 3. zbywania oraz nabywania za zgodą wojewody nieruchomości wchodzących w skład zasobu SP,
 4. wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu SP i Powiatu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 5. regulacji stosunków własnościowych wynikających z dekretów i ustaw dotyczących ziem odzyskanych i reformy rolnej,
 6. przyznawania własności działki gruntu w zamian za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne,
 7. oddawania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w użytkowanie wieczyste, jego znoszenia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 8. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 9. sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego,
 10. oddawania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu państwowym i powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz jego wygaszanie, ustalania wysokości opłat rocznych, bonifikaty oraz sposobu zapłaty w odniesieniu do nieruchomości oddanych w trwały zarząd,
 11. wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne,
 12. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej, rozliczeń z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 13. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
 14. wydawania decyzji w/s udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oraz decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego do udostępnienia nieruchomości,
 15. wydawania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą,
 16. ustalania w drodze decyzji na wniosek właściciela lub właściwego organu (Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa) wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi,
 17. wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna,
 18. występowania do wojewody o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa, które z mocy prawa stało się własnością Powiatu,
 19. zbywania mieszkań osobom uprawnionym,
 20. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 21. uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrażanie opinii, składanie wniosków oraz udostępnianie informacji przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 22. składania we właściwym sądzie rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa,
 23. zabezpieczenia należności Skarbu Państwa i Powiatu z tytułu udzielonych bonifikat oraz zabezpieczenia spłaty należności w przypadku rozłożenia na raty przy sprzedaży nieruchomości czy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 24. udzielania pomocy publicznej de minimis w zakresie stosowanych bonifikat, rozkładania na raty czy ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 25. udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości oraz od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 26. wydawania decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia w trwały zarząd RZGW stanowiących własność Skarbu Państwa wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami,
 27. wyrażania zgody na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruncie Skarbu Państwa lub Powiatu,
 28. wyrażenia zgody na wejście na teren należący do Skarbu Państwa lub Powiatu 
 29. oraz inne zadania określone przepisami prawa.

 

INFORMACJA Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność [PDF - 1.12 MB]

Klauzula RODO [DOCX - 14 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia [DOCX - 19 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadnienie [DOCX - 21 KB]

Zgłoszenie zamiaru wniesienia oplaty jednorazowej [DOCX - 19 KB]

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów