Powiatowy Inspektor Budowlany

Zadania Nadzoru Budowlanego wykonują następujące organy (art. 80 ust.2):

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako Kierownika Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, w chodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do właściwości (art. 83 ust.1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje:

Obowiązki w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych.

 1. udzielanie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 4),
 2. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust.2),

  Kompetencje w zakresie budowy i oddawania obiektów do użytku
 3. przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art.41 ust.4),
 4. przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art.44 ust.1),
 5. wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a, 51),
 6. badanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych uprawnień budowlanych (art. 49),
 7. kontrola obiektów budowlanych będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektów budowlanych lub jego części (art. 48, 49b, 50a),
 8. sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b),
 9. wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b, 50),
 10. wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51),
 11. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57, ust. 4, 59),

  Kompetencje w zakresie utrzymania obiektów budowlanych
 12. wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych  w czasie ich użytkowania (art. 62, ust. 3),
 13. prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65),
 14. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66),
 15. wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67, ust. 1),
 16. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesłanie ww. decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art.68),
 17. wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia  z określeniem terminów ich wykonania (art. 68),
 18. zapewnianie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),
 19. przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70, ust.2),
 20. nakazanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71, ust. 3),

  Zadania w razie katastrofy budowlanej
 21. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74),
 22. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75, ust.1, pkt. 3, lit. A),
 23. obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76),
 24. obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu informacji o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76),
 25. wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 76),

  Kompetencje w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 26. zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97, ust.1).
 27. Inne, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zadania z zakresu działalności inspektoratu.
 28. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych - wykonywanie poleceń starosty dotyczące podjęcia czynności zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
tel.: (071) 346-32-40; 346-32-41
fax: (071) 343-01-58
e-mail: winb@wp.pl
strona internetowa: http://winb.wroc.pl/

więcej informacji na temat działania powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie wraz z wzorami dokumentów do pobrania na stronie: http://glogow.pinb.pl/

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów