Koordynator ds. równego traktowania

Dorota Suszyńska - Koordynator ds. równego traktowania

pokój nr 119

tel.076/7282815

Koordynator ds. równego traktowania realizuje zadania z zakresu:

1) monitorowania zasad równego traktowania pracowników niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

2) przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, i inne cechy demograficzno – społeczne,

3) współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Głogowie w celu monitorowania zasad równego traktowania w Starostwie Powiatowym w Głogowie,

4) współpracy z Pełnomocnikiem ds. Równego Traktowania przy Wojewodzie Dolnośląskim,

5) informowania pracowników i pracodawcy o stanie prawnym dotyczącym zasad równego traktowania,

6) opracowywania wszelkich zarządzeń dotyczących zasad równego traktowania w zatrudnieniu,

7) podejmowania wszelkich inicjatyw mających na celu propagowanie polityki równego traktowania w tym organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów