Wydział Finansowo - Budżetowy

Transkrypcja na język migowy

Ewelina Kotlarek-Lange – p.o. Naczelnika Wydziału

Tel./ Fax. 76 72 82 893
pokoje 215 – 216, 219 - 221 (II piętro)
adres e-mail: fn@powiat.glogow.pl

Beata Madej - Inspektor

Izabela Masłowska - Inspektor

Monika Demaj - Inspektor

Izabela Bajor - Inspektor

Bogumiła Frąk - Podinspektor

Małgorzata Stachowska - Młodszy referent

Anita Miciuk - Podinspektor

 

 Zakres działania wydziału finansowego
1. Wydział Finansowy prowadzi i odpowiada za realizację zadań w zakresie:

 • prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu oraz Starostwa jako jednostki budżetowej,
 • poboru należności pieniężnych, w tym dochodów Skarbu Państwa,
 • zapewnienia dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań.
 1. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie gospodarki budżetowej:

 1. opracowanie projektu budżetu powiatu, planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,
 3. przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym wytycznych dotyczących planowania budżetu i wskaźników budżetowych,
 4. weryfikowanie projektów planów finansowych, rozliczanie rocznej działalności oraz analizowanie sprawozdań pod względem finansowym i formalno-rachunkowym jednostek organizacyjnych powiatu,
 5. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie oraz prowadzenie ewidencji tych zmian,
 6. dokonywanie określonych analiz realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych i zachowania równowagi budżetowej,
 7. sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
 8. prowadzenie księgowości budżetowej powiatu,
 9. przekazywanie środków pieniężnych jednostkom organizacyjnym powiatu realizującym budżet,
 10. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie wykonywania budżetu powiatu,

w zakresie obsługi finansowo księgowej:

 1. obsługa finansowo- księgowa Starostwa Powiatowego,
 2. obsługa finansowo- księgowa funduszy celowych:
 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych,
 • wykonywanie dyspozycji płatniczych,
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
 • windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
 • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonywanie obowiązku pobierania, odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz funduszu pracy,
 • prowadzenie gospodarki kasowej Starostwa,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych przez jednostkę zasad prowadzenia rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki kasowej.

Wydział realizuje zadania w zakresie i następujących pokojach Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21:

Ewelina Kotlarek-Lange – p.o. Naczelnika Wydziału

Tel. 76 7282893
pokoje 215 – 216, 219 - 221 (II piętro)
adres e-mail: fn@powiat.glogow.pl

 • Obsługa finansowo – księgowa Starostwa Powiatowego
 • Obsługa finansowa funduszy powiatowych
 • Obsługa finansowa programów unijnych

Anita Miciuk - Inspektor

Pokój 215 (II piętro)
Tel. 76 7282843

 • Obsługa finansowo – księgowa Starostwa Powiatowego

Monika Demaj – Inspektor

Pokój 216 (II piętro)
Tel. 76 7282847

 • Obsługa kasy Starostwa Powiatowego,

Małgorzata Stachowska - Sekretarka

Pokój 216 (II piętro)
Tel. 76 7282881

 • Wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa
 • Obsługa finansowo – księgowa Starostwa Powiatowego
 • Obsługa płac i podatków
 • Sprawozdawczość budżetowa powiatu
 • Obsługa finansowa funduszy powiatowych

Izabela Masłowska – Główny Specjalista

Beata Madej - Inspektor

Magda Bestrzyńska - Podinspektor

Pokój 221 (II piętro)
Tel. 76 7282846
Tel. 76 7282810

 

Kasa Starostwa Powiatowego w Głogowie czynna jest od 7:45 do 15:00.
Przerwa codziennie od 11.00 do 11.15.

Poniższe wpłaty można uiszczać w Kasie Starostwa lub na konto: Bank Pekao S.A. f./Głogów 79 1240 6843 1111 0000 4988 4610

 • za czynności związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy,
 • za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • za wydanie karty parkingowej,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • za czynności związane z wycofaniem pojazdu z ruchu,
 • za wydanie karty wędkarskiej,
 • za pojazd nienormatywny,
 • za czynności związane z egzaminem taxi,
 • z tytułu czynności związanych z wydaniem licencji i wypis licencji,
 • za wydanie legitymacji instruktora,

Poniższe wpłaty można uiszczać w Kasie Starostwa lub na konto: Bank Pekao S.A.  f./Głogów 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664

 • z tytułu wpłaty wadium i zabezpieczenia,

Poniższe wpłaty można uiszczać w Kasie Starostwa lub na konto: Bank Pekao S.A. Filia 1/Głogów 16 1240 6843 1111 0000 4983 8020

 • z tytułu opłaty skarbowej

Poniższe wpłaty można uiszczać w Kasie Starostwa lub na konto: Bank Pekao S.A. f./Głogów 23 1240 6843 1111 0000 4985 8943

 • z tytułu spłat pożyczki PFRON!!! UWAGA !!!

Kasa Starostwa Powiatowego nie przyjmuje opłat z tytułu PCC-3. Wpłaty należy dokonać na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego. 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów