RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Głogowie reprezentowane przez Starostę. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. 76 72 82 801, email: starostwo@powiat.glogow.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Głogowie jest P. Tomasz Wadas; tel. +48 509 737 586; email: iod@powiat.glogow.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

Podczas zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zostanie Państwu przekazany konkretny obowiązek informacyjny. Zawierać on będzie bardziej szczegółowe dane.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów