Wydział Infrastruktury Powiatu

Wydział Infrastruktury Powiatu

e-mail: ip@powiat.glogow.pl

Barbara Grabowska p.o. Naczelnika Wydziału

Telefon: 076/  72 82 906

pokój  202 (II piętro)

Pracownicy wydziału :

Marcin Korpok – Inspektor

Ewa Teodoru – Podinspektor

telefon : 076/ 72 82 876

pokój  201 (II piętro)

Katarzyna Koriat-Łysakowska - Główny Specjalista

telefon: 076/ 72 82 878

pokój 201 (II piętro)

Patrycja Milewicz – Inspektor

telefon: 076/ 72 82 849

pokój 202 (II piętro)

 

Wydział Infrastruktury Powiatu realizuje zadania z zakresu:

inwestycji i remontów:

1) opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych oraz rocznych planów remontów kapitalnych,

2) przygotowanie dokumentacji technicznej, ekonomicznej i prawnej dla realizacji inwestycji powiatowych oraz remontów,

3) nadzór i koordynacja działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie zawartych przez Powiat Głogowski umów,

4) rozliczanie remontów i inwestycji w tym przekazywanie obiektów i urządzeń do eksploatacji,

5) organizowanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji,

6) współpraca Biurem ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu w zakresie przygotowania wniosków do różnych instytucji celem pozyskania pożyczki , dotacji z budżetu państwa lub innych źródeł finansowych niezbędnych dla realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

gospodarki:

7) nadzór i koordynacja zadań związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu Głogowskiego,

zarządzania drogami powiatowymi:

8) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

9) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

10) pełnienie funkcji inwestora;

11) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

12) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

13) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

14) koordynacja robót w pasie drogowym;

15) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

16) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

17) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

18) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

19) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

20) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

21) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

22) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

23) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

24) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

25) gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pas drogowy,

26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i masie większych od dopuszczalnych,

27) usuwania pojazdów z dróg publicznych Powiatu Głogowskiego ,

zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

28) zatwierdzanie oraz opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,

29) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

30) kontrolowanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu,

31) przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,

32) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,

33) bezpieczeństwa ruchu drogowego

"Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, iż zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10 grudnia 2003 r. (ze zm.) w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Głogowa administrowania drogami powiatowymi położonymi w granicach miasta, wszelkie sprawy związane m.in. z bieżącym utrzymaniem oraz uzyskiwaniem stosownych zezwoleń o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), a dotyczących n/w dróg powiatowych należy załatwiać bezpośrednio u Prezydenta Miasta Głogowa".

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów