ZAWODOWCY DOLNEGO ŚLĄSKA 03

image0001

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: ZAWODOWCY DOLNEGO ŚLĄSKA 03

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0007/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0007/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 - Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na przeprowadzoną indywidualną diagnozę potrzeb Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum nr 6) dla którego organem prowadzącym jest Powiat Głogowski. Diagnoza szkoły obejmuje analizę całego jej środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkoły z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, Al w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy , wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności , o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi , że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych , staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane , ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne , które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca , w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 140 U i 10 N ze szkół z Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. Organem prowadzącym jest Powiat Głogowski.

Grupa docelowa to 140 uczniów/uczennic (98K) i 10 Nauczycieli/ek (6K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 140 uczniów/uczennic i 10 nauczycieli oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2025 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • Adaptacja/Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

Planowany okres realizacji

od 01.01.2024r. do 30.06.2025 r.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 140 uczniów/uczennic (98 K) i 10 nauczycieli (8K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2025 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 531 353,60 zł.

Dofinansowanie: 1 207 346,16 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

zawodowcy-dolnego-slaska03

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów