Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Uchwała nr 144/2018 Zarządu Powiatu Głogowskiego

z dnia 28 listopada 2018 r.

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) w związku z art. 11 ust. 1
i ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2 Kandydaci winni dokonać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3 Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.
§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak

Wojciech Borecki

Jeremi Hołownia

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów