Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK W WYDZIALE ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZYM

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: informatyczne lub pokrewne,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość pakietów biurowych , w szczególności MS Office,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2012,
 • znajomość budowy i praktycznego zarządzania infrastrukturą sieciową oraz konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • umiejętność instalowania i konfigurowania oprogramowania,
 • dyspozycyjność.

 

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 )
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2018 r., poz. 1986)

 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               (Dz. U. z 2018 r. poz. 995),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260),
 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

 • znajomość ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                (Dz. U. z 2017 r. , 2077 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 412)

 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość,

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • bieżąca analiza legalności oprogramowania,
 • zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu,
 • nadzór nad praca programów, w tym instalacje,
 • administrowanie siecią komputerową i serwerem,
 • konfiguracja stanowisk roboczych,
 • pomoc pracownikom przy obsłudze sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,
 • komputeryzacja Starostwa, zakup sprzętu komputerowego oraz dokumentacji i oprogramowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • rozwiązywanie problemów sprzętowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja i rozwiązywanie problemów technicznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • wykonywanie archiwizacji danych,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • nadzorowanie pracy składników sieci,
 • wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                                      o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INFORMATYK  w Wydziale Administracyjno  – Gospodarczym ”, w terminie do dnia 16 stycznia  2019 r.  osobiście  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

 

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

 

                                                                              Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  47   /2018

Starosty Głogowskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym   w  Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1260  z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Jeremi Hołownia – Członek Zarządu - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak – Rzecznik - Członek Komisji,

4) Jarosław Szmidt – Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego - Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

 

                                                                                                   Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

 

 

D.Su.

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów