Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Uchwała w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” podejmowana jest w związku z wolą współpracy pomiędzy Powiatem Głogowskim a organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie i formie ujętej w załączniku do niniejszej uchwały. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Głogowski – w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej-deklaruje dalsza wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego oraz wyraża intencję realizacji swoich ustawowych zadań w ścisłym współdziałaniu z nimi. Cechą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolna aktywność obywateli i ich zaangażowanie w sprawy i problemy , które sami uznają za ważne dla społeczności lokalnej. Uchwała została zredagowana po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Głogowskiego i reguluje ona sposób realizacji zadań ustawowych oraz określa zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, mając na celu przede wszystkim budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami.

 

Do pobrania projekt uchwały. [DOC - 97 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów