Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z KONIECZNOŚCIĄ WZMOCNIENIA OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM

WYKAZ KONTAKTÓW

Zarządzenie oraz komunikat Starosty Głogowskiego

PONIŻEJ UMIESZCZAMY DECYZJĘ STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANĄ Z KONIECZNOŚCIĄ WZMOCNIENIA OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM

Zarządzenie Starosty Głogowskiego 

z dnia 14 marca 2020r.

w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Głogowie w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 5011 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zarządzam co następuje:

§ 1. Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców oraz pracowników urzędu, wprowadza się zmianę organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 2. Mieszkańcy powiatu mają możliwość załatwiania spraw:

1) telefonicznie

2) drogą elektroniczną

3) poprzez platformę ePUAP

4) za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020r. do odwołania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia polecam naczelnikom wydziałów, kierownikom biur oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 5. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Powiatu Głogowskiego.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

Zarządzenie Starosty Głogowskiego (w formacie pdf)

 

KOMUNIKAT  STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Głogowskiego oraz pracowników urzędu Zarządzeniem z dnia 14 marca 2020 r. zamykam dla interesantów Starostwo Powiatowe
w Głogowie - do odwołania

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powiat.glogow.pl a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  bip.powiat.glogow.pl

Poniżej przedstawiam informacje o możliwościach załatwienia spraw w poszczególnych wydziałach:

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji, w szczególności rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub platformy ePUAP.

Jednocześnie  mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju informujemy, że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa będzie traktowane jako siła wyższa w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.

Informujemy również, że umówione wizyty zostają anulowane, a strona internetowa do umawiania wizyt zostaje zawieszona do odwołania.

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Głogowie

Sikorskiego 21; 67-200 Głogów

Korespondencję elektroniczną na adres e-mail: kd@powiat.glogow.pl lub poprzez platformę  ePUAP.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących załatwianych spraw należy dzwonić na niżej wskazane numery telefonów:

Rejestracja pojazdów – 76 72 82 862, 76 72 82 841, 76 72 82 842

Prawa jazdy – 76 72 82 821, 76  72 82 902, 76 72 82 842

Dowody rejestracyjne – 76 72 82 901, 76 72 82 902, 76 72 82 842

Transport, SKP, OSK – 76 72 82 880

 

Opłaty za dokumenty komunikacyjne należy wpłacać na numer konta

79 1240 6843 1111 0000 4988 4610

Wykaz opłat:

- za wydanie prawa jazdy: 100,50 zł

- międzynarodowe prawo jazdy – 35 zł

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z UE lub z zagranicy:

 • samochód  – 256,00 zł
 • motocykl – 197,00 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy – 121,50 zł
 • motorower – 111,50 zł

Rejestracja pojazdu nowego, zakupionego w kraju z tablicami rejestracyjnymi z innych powiatów oraz z terenu powiatu z czarnymi tablicami:

 • samochód – 180,50 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 121,50 zł
 • motorower – 111,50 zł

Rejestracja pojazdu z terenu powiatu z białymi tablicami:

 • samochód– 81 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl, motorower – 81,00 zł

Rejestracja czasowa – badanie techniczne, przewóz z miejsca zakupu:

 • samochód – 62 zł
 • przyczepa – 40,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł

opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu

 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpis badania technicznego)

 • bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

 • bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł

Wtórnik karty pojazdu – 75,50 zł

Wtórnik nalepki – 19 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych:

 • samochód (dwie tablice) – 93 zł
 • samochód (jedna tablica) – 53 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 53 zł
 • motorower – 30,50 zł

Opłaty skarbowe nr konta 16 1240 6843 1111 0000 4983 8020

 • decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 10,00 zł
 • decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe – 10,00 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • zaświadczenie – 17 zł

Dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________

Sprawy z zakresu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- sprawy załatwione zostaną odesłane pocztą,

- wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą pocztową,

- w przypadku osób zaproszonych na komisję orzekającą, pracownicy Zespołu będą kontaktować się telefonicznie z pacjentami i informować ich o możliwości wydania decyzji
w trybie tzw. zaocznym.

Absencja pacjentów na posiedzeniu składu orzekającego - jeśli nie wyrażą zgody na orzekanie zaoczne, będzie usprawiedliwiona.

Wszelkie informacje udzielane będą telefonicznie pod nr 76 7282851 lub 76 7282872 lub drogą e-mail: zn@powiat.glogow.pl

___________________________________________________________________________

Sprawy z zakresu Wydziału Administracji Budowlanej

Wydział informuje, iż kontakt pracownika merytorycznego prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie drogą telefoniczną, drogą e-mail lub przez platformę ePUAP

Zaleca się, aby wszelkie czynności związane z prowadzoną sprawą przez inwestorów, pełnomocników, jednostki projektowe dokonywane były drogą telefoniczną, poprzez e-mail lub ePUAP.

Przyjmowanie nowych wniosków wyłącznie drogą wysyłkową.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony BIP Urzędu  tj.: https://bip.powiat.glogow.pl/?c=331

Telefoniczna obsługa petentów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu: 76 72 82 807 lub drogą e-mailową na adres ab@powiat.glogow.pl

 ___________________________________________________________________________

Sprawy dotyczące sprowadzenia zwłok z zagranicy:

Wnioski wraz z oświadczeniami niezbędnymi dla  uzyskania decyzji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  - o sprowadzenie zwłok  z zagranicy – mogą być składne do Wydziału Organizacyjnego tylko i wyłącznie w sposób e-mailowy na adres: or@powiat.glogow.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez e-mail na adres: or@powiat.glogow.pl, lub telefonicznie pod nr telefonów: 76 7282815  lub  76 7282809

___________________________________________________________________________

Sprawy z zakresu użytkowania wieczystego

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Głogowskiego oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów należy dokonywać przelewem na konto Powiatu Głogowskiego                     

79 1240 6843 1111 0000 4988 4610

podając tytuł przelewu „opłata za użytkowanie wieczyste” lub „opłata za przekształcenie”.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 76 72 82 844

__________________________________________________________________________

Sprawy z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, w szczególności: wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb będą realizowane drogą pocztową, elektronicznie na adres e-mail: os@powiat.glogow.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Druki wniosków można pobrać ze strony BIP Urzędu tj. https://bip.powiat.glogow.pl/?c=329.

Wnioski o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego należy wysyłać wyłącznie drogą pocztową załączając oryginał zaświadczenia o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb, 2 aktualne zdjęcia oraz „opłatę za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego” w wysokości 10 zł uiszczoną na konto Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów:

79 1240 6843 1111 0000 4988 4610

W celu zarejestrowania sprzętu pływającego do połowu ryb należy uiścić „opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia” w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10, 67-200 Głogów:

60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

Karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego i zaświadczenia o zarejestrowaniu sprzętu pływającego do połowu ryb zostaną odesłane pocztą.

Prosimy o podawanie kontaktu telefonicznego we wnioskach

Wszelkie informacje udzielane będą telefonicznie:

 • o. Naczelnika Wydziału tel. 76 72 82 836,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej tel. 76 72 82 836 lub 76 72 82 922,
 • sprawy z zakresu gospodarki odpadami tel. 76 72 82 837,
 • sprawy z zakresu geologii tel. 76 72 82 837,
 • sprawy z zakresu ochrony powietrza tel. 76 72 82 812,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb tel. 76 72 82 812.

 

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

 

Komunikat Starosty Głogowskiego (w formacie pdf) 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów